ติดตั้งใหม่ (กรณีที่ในเครื่องไม่มีการติดตั้งโปรแกรม PharmaSys อยู่ก่อน)
  รุ่น Standard
 •  เวอร์ชัน 5.3.1
 •  เวอร์ชัน 5.2.2
 •  เวอร์ชัน 5.2.1
 •  เวอร์ชัน 5.1.8
 •  เวอร์ชัน 5.1.7
 •  เวอร์ชัน 5.1.6
 •  เวอร์ชัน 5.1.5
 •  เวอร์ชััน 4.1
  รุ่น Client
 •  เวอร์ชัน 5.3.1
 •  เวอร์ชัน 5.2.2
 •  เวอร์ชัน 5.2.1
 •  เวอร์ชัน 5.1.8
 •  เวอร์ชัน 5.1.7
 •  เวอร์ชัน 5.1.6
 •  เวอร์ชัน 5.1.5
 •  เวอร์ชััน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.3.1
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.2.1 - 5.2.2
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.8
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.2.1 - 5.2.2
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.8
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.2.2
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.2.1
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.8
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.2.1
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.8
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.2.1
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.8
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.8
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.8
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.7
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.7
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.7
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.6
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.6
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.6
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.5
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.5
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.5
  รุ่น Standard
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.4
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1
  รุ่น Client
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 5.0.1 - 5.1.4
 •  อัปเกรดจากเวอร์ชัน 4.1