ขอบเขตการให้สิทธิ์ใช้งาน
  • การซื้อ "สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์" 1 สิทธิ์ ผู้ซื้อจะสามารถติดตั้งและลงทะเบียนซอฟต์แวร์ได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น
  • สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จะเป็นของ "ผู้ได้รับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์" จาก หจก.เท่านั้น ซึ่งแต่ละสิทธิ์ฯ จะผูกกับ "อีเมล" ที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้กับทาง หจก.ขณะทำการสั่งซื้อ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง "อีเมล" นี้ได้ เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอีเมลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นของผู้ใช้เดียวกันกับอีเมลเดิมที่เคยแจ้งไว้ให้กับทาง หจก.เท่านั้น
  • หจก.ให้สิทธิ์แก่ "ผู้ได้รับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์" ในการแจ้งลงทะเบียนซอฟต์แวร์ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามที่ หจก.เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
การอัปเดต
  • ในกรณีที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ หจก.ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย ในการอัปเดตซอฟต์แวร์จากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ และการอนุญาตให้ "ผู้ได้รับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์" สามารถอัปเดตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในบางรุ่น ไม่ถือเป็นข้อผูกพันว่าจะต้องให้อัปเดตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับรุ่นอื่นๆด้วย
การโอนสิทธิ์การใช้งาน ขอบเขตความรับผิดชอบ
  • การตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เป็นสิทธิ์ของ หจก. ตามที่ หจก.เห็นสมควรเท่านั้น หจก.ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามการร้องขอของ "ผู้ได้รับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์" ในทุกรณี
  • "สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมลูกข่าย" (เครื่อง Client) จะผูกพันกับ "สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมแม่ข่าย" (เครื่อง Standard) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรกเท่านั้น "ผู้ได้รับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์" จะไม่สามารถเรียกร้องให้ทำการย้ายให้ไปผูกพันกับเครื่อง Standard อื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
    (ไม่สามารถย้ายเครื่องลูก ที่ผูกอยู่กับเครื่องแม่เครื่องหนึ่ง ให้ไปผูกกับเครื่องแม่อีกเครื่องหนึ่งได้)
  • หจก.จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆจากการใช้งานซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งาน อุบัติเหตุ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของซอฟต์แวร์