เวอร์ชัน 5.3.1 (5) (6/3/2024)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • ในการบันทึกใบเสนอราคาลงบิลขาย(invoice) บิลขายที่ถูกสร้างขึ้นจะมีสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (เป็นบิลที่คิด VAT หรือไม่) เหมือนกับใบเสนอราคานั้นเสมอ ไม่ว่าสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ โดยที่แต่เดิม บิลขายที่ถูกสร้างขึ้นจากใบเสนอราคาจะมีสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกับสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านที่ตั้งค่าอยู่ในขณะนั้น (ไม่ใช่ตามใบเสนอราคา)

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ทำการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ในขณะที่ทำการรับสินค้าเข้าคลัง โดยไปมีผลให้ใบสั่งซื้อมีการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ให้ด้วย แต่แถวที่ถูกแยกออกมาจะมีจำนวนเป็น 1 หน่วย และมีจำนวนเงินขึ้นมาด้วย ทำให้จำนวนเงินรวมในใบสั่งซื้อไม่ถูกต้อง ในการปรับปรุงครั้งนี้จึงได้แก้ไขให้แถวที่ถูกเพิ่มเข้ามามีจำนวนและจำนวนเงินเป็น 0 เพื่อให้จำนวนและจำนวนเงินรวมในใบสั่งซื้อไม่เปลี่ยนแปลง

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • แก้ไขกรณีที่เมื่อผู้ใช้ทำการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ แล้วไม่สามารถลบแถวนั้นได้ (เวอร์ชันก่อน 5.2.1 จะสามารถลบได้)

ระบบสินค้าคงคลัง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ยังคงสามารถยิงบาร์โค้ดเรียกค้นสินค้าที่ถูกระงับการใช้ไปแล้วได้ ในหน้าจอ 'เปิดใบสั่งซื้อ', 'จัดทำใบเสนอราคา', 'ขอเบิกข้ามสาขา' และ 'โอนจ่ายข้ามสาขา'

เอกสาร / รายงาน
 • แก้ปัญหาการส่งออกรายงานการขายบางรายงาน ที่แม้เลือกไม่ให้แสดงกำไรขั้นต้น แต่เมื่อส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel จะมีแสดงกำไรขั้นต้นไว้ด้วย ได้แก่
  1. รายงานสรุปยอดขายรายวัน
  2. รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์
  3. รายงานสรุปยอดขายรายเดือน
  4. รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามลูกค้า
  5. รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์แยกตามลูกค้า
  6. รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามลูกค้า
  เวอร์ชัน 5.3.1 (4) (12/2/2024, 17/2/2024)
ส่วนปรับปรุง
หน้าจอ 'การขาย -> จัดการเงินสด'
 • เพิ่มการตรวจสอบและแจ้งเตือนขณะที่จะทำการ 'ปิดกะ' ในกรณีที่พบว่ามีการสร้างบิลขายล่วงหน้า(มีบิลขายที่กำหนด วันที่/เวลา ที่ขาย เกินไปจากปัจจุบัน) เพื่อให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข วันที่/เวลา ของบิลก่อน แล้วจึงทำการปิดกะอีกครั้ง

หน้าต่าง 'ประวัติความเคลื่อนไหวเงินสด'
 • เพิ่มปุ่ม 'คำนวณจำนวนเงินคงเหลือซ้ำ' เพื่อให้ทำการคำนวณจำนวนคงเหลือของทุกรายการในทุกกะที่ถูกเปิดกะในวันที่ที่แสดงอยู่ในหน้าต่างนี้ (กรณีปกติมักไม่มีความจำเป็นต้องใช้ปุ่มนี้ แต่ปุ่มนี้จะมีประโยชน์หากมีการคำนวณจำนวนเงินคงเหลือผิดพลาดเกิดขึ้น)

หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • ในหน้าต่างแจ้งเตือนให้เปิดกะขณะที่ผู้ใช้ทำการบันทึกการขาย หากผู้ใช้คลิกปุ่ม Yes เพื่อให้เปิดกะอัตโนมัติ จะเพิ่มการแจ้งเตือนว่าโปรแกรมจะทำการเปิดกะใน วันที่/เวลา ก่อนบิลนั้น 1 วินาที (เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจัดเรียงลำดับรายการในระบบจัดการเงินสด)
 • ในหน้าต่างแจ้งเตือนให้เปิดกะขณะที่ผู้ใช้ทำการบันทึกการขาย หากผู้ใช้คลิกปุ่ม No เพื่อไม่ให้เปิดกะอัตโนมัติ จะเพิ่มการแจ้งเตือนว่าฟังก์ชันจัดการเงินสดจะถูกปิดการใช้งานด้วย (จะไม่มีการบันทึกยอดขายเข้าสู่ระบบจัดการเงินสด)
 • กรณีผู้ใช้เปลี่ยน วันที่/เวลา ของบิลที่บันทึกการขายแล้ว โปรแกรมจะทำการตรวสอบต่อไปนี้
  • ตรวจสอบว่ามีการเปิดกะสำหรับช่วงเวลานี้แล้วหรือไม่ หากยังไม่มีการเปิดกะ จะมีการแจ้งเตือนและไม่สามารถเปลี่ยน วันที่/เวลา ของบิลได้
  • ตรวจสอบว่า วันที่/เวลา ที่เปลี่ยน ไปตรงกับเวลาเปิดกะ(ในระดับวินาที)หรือไม่ หากตรงกัน จะทำการเพิ่มเวลาของบิลขึ้นไปอีก 1 วินาทีเพื่อไม่ให้เป็นเวลาเดียวกับเวลาเปิดกะ
  • ตรวจสอบว่า วันที่/เวลา ที่เปลี่ยน ไปตรงกับเวลาปิดกะ(ในระดับวินาที)หรือไม่ หากตรงกัน จะทำการลดเวลาของบิลลงไปอีก 1 วินาทีเพื่อไม่ให้เป็นเวลาเดียวกับเวลาปิดกะ

เอกสาร / รายงาน
 • เพิ่มการแสดงเลขหน้าใน ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูป และใบกำกับภาษี
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • กรณีผู้ใช้เปลี่ยน วันที่/เวลา ของบิลที่บันทึกการขายแล้ว โปรแกรมจะทำการเปลี่ยน วันที่/เวลา ที่รับเงินในระบบจัดการเงินสดให้ด้วย และทำการคำนวณจำนวนเงินคงเหลือของทุกๆรายการที่ถัดจากรายการนั้นให้ถูกต้องตาม วันที่/เวลา ที่ถูกแก้ไขใหม่
 • แก้ไขกรณีที่มีการแจ้งเตือนให้เปิดกะขณะบันทึกการขาย แม้ไม่ใช่การขายเงินสด ซึ่งปัญหานี้เกิดเฉพาะในเวอร์ชัน 5.3.1(4) ที่ออกในวันที่ 12/2/2024 (แก้ไข 17/2/2024)
  เวอร์ชัน 5.3.1 (3) (25/1/2024)
ส่วนปรับปรุง
หน้าจอ 'ตั้งค่า->ตั้งค่าการพิมพ์->ฉลากยา'
 • ปรับเปลี่ยนให้สามารถป้อน 'เบอร์โทรร้าน' ได้ความยาวสูงสุด 50 ตัวอักษร จากเดิมรองรับได้เพียง 20 ตัวอักษร
ส่วนแก้ไข
 • กรณีที่ผู้ใช้ทำการเปลี่ยน รหัสสินค้า, รหัสที่เก็บ หรือรหัสหน่วยนับ จะทำการเปลี่ยนรหัสเหล่านี้ในส่วนของข้อมูลใบรับโอนสินค้าข้ามสาขา และใบโอนสินค้าข้ามสาขาด้วย เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกันทั้งระบบ
 • กรณีที่ผู้ใช้ทำการเปลี่ยน วันหมดอายุ หรือล็อตการผลิต จะทำการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ในส่วนของข้อมูลใบรับโอนสินค้าข้ามสาขา และใบโอนสินค้าข้ามสาขาด้วย เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกันทั้งระบบ

หน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
 • แก้ไขกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถคลิกดู 'ใบโอนสินค้า(ข้ามสาขา)' ที่ทำการจองสินค้าได้จากหน้าจอนี้ (ข้อผิดพลาดที่พบคือเมื่อคลิกแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
  เวอร์ชัน 5.3.1 (2) (18/1/2024)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'คลังสินค้า->โอนจ่ายข้ามสาขา'
 • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ admin แต่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้งานหน้าจอ 'โอนจ่ายข้ามสาขา' แต่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอนี้ได้
  เวอร์ชัน 5.3.1 (1) (3/1/2024, 6/1/2024)
ส่วนปรับปรุง
เพิ่มระบบบันทึกการเบิก โอน และรับโอนสินค้าระหว่างสาขา
 • เพิ่มหน้าจอ 'คลังสินค้า->ขอเบิกข้ามสาขา' สำหรับใช้จัดทำ 'ใบเบิกสินค้า' เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับเบิกสินค้าจากต่างสาขา
 • เพิ่มหน้าจอ 'คลังสินค้า->รับโอนข้ามสาขา' สำหรับใช้จัดทำ 'ใบรับโอนสินค้า' เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับบันทึกรับสินค้าที่ถูกเบิกมาจากสาขาอื่น
 • เพิ่มหน้าจอ 'คลังสินค้า->โอนจ่ายข้ามสาขา' สำหรับใช้จัดทำ 'ใบโอนสินค้า' เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับบันทึกตัดสต็อคสินค้าที่ถูกโอนไปให้กับสาขาอื่น

ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลฉลากยา
 • ระบบการบันทึกข้อมูลฉลากยาได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้น โดยมีเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลฉลากยาที่เคยสร้างไว้กลับมาใช้กับชื่อการค้าหรือสินค้าชนิดอื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนใหม่ทั้งหมด และเรียกค้นข้อความที่ต้องการได้ง่ายจาก keyword ที่มีอยู่แล้วและที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใหม่
 • รองรับการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติสำหรับข้อความต่างๆในฉลากยา ได้แก่ ที่อยู่ร้าน, วิธีใช้, ขนาดที่ใช้, สรรพคุณ, คำเตือนการใช้ยา และ ข้อความเพิ่มเติม เมื่อข้อความนั้นยาวเกินความกว้างของกระดาษ
 • ผู้ใช้สามารถปรับแก้ที่อยู่ร้านสำหรับการพิมพ์บนฉลากยาได้ โดยจำเป็นต้องเหมือนกับ 'ที่อยู่' ที่กำหนดไว้ในหน้า 'ตั้งค่า->ข้อมูลร้าน'
 • เพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ปิดหน้าต่าง 'พิมพ์ฉลากยา' โดยอัตโนมัติหลังจากพิมพ์ฉลากยาแล้วหรือไม่

ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล
 • ปรับปรุงในโปรแกรมทำการสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้แม้อยู่ในหน้าล็อคอิน (ยังไม่มีการล็อคอิน)

หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • ให้ผู้บริหารระบบ(เจ้าของ) สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ว่าอนุญาตให้เปลี่ยนเงื่อนไขราคาขายเป็นแบบใดได้บ้าง (ได้แก่ ราคาขายตามประเภทลูกค้า, ตามจำนวน, ตามต้นทุนสินค้า) จากเดิมที่ไม่มีการจำกัดสิทธิ์นี้
 • ปิดการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้คลิกเปลี่ยนเงื่อนไขราคาขาย เช่น เปลี่ยนจากการใช้ราคาขายตามประเภทลูกค้า เป็นราคาขายตามจำนวน เป็นต้น
 • ปรับเปลี่ยนไอคอนแสดง 'ราคาตามต้นทุนสินค้า' จากสีดำเป็นสีแดง เพื่อให้เห็นเด่นชัดเป็นที่สังเกตุมากขึ้น

หน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต
 • เปลี่ยนคำสั่งคำนวณซ้ำ 'จำนวนพร้อมขาย' ให้เป็น 'ปรับแก้ปัญหาสต็อค' เพื่อให้การคำนวณปรับแก้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันในระบบ(สำหรับสินค้านั้นๆ) ทำได้ครอบคลุมทั้งระบบมากขึ้น

หน้าจอ 'ตั้งค่า -> บัญชีผู้ใช้/กำหนดสิทธิ์'
 • ปรับปรุงให้ซ่อนรหัสผ่านของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเรียกดูได้เมื่อต้องการ

เอกสาร / รายงาน
ใบเสร็จฯอย่างย่อ
 • เพิ่มการแสดงรูปภาพท้ายใบเสร็จฯอย่างย่อ ซึ่งผู้ใช้อาจกำหนดให้พิมพ์เป็นภาพ QR Code สำหรับการโอนชำระเงิน หรือใส่รูปภาพอื่นๆเช่นการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

รายงานกลุ่ม 'ข้อมูลหลัก'
 • เพิ่ม 'รายงานข้อมูลสินค้าและราคาขายต่อหน่วย' และ 'รายงานข้อมูลสินค้าและราคาขายตามจำนวน' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ราคาขายมาตรวจสอบ หรือเก็บไว้อ้างอิงในกรณีที่ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้

รายงาน แบบ ข.ย.10, ข.ย.11 และ ข.ย.13
 • เพิ่มตัวเลือกการแสดงรายงานในกรณีที่มีการรับคืนสินค้าให้ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง 3 รูปแบบ
  1. กรณีรับคืนในวันเดียวกับวันที่ขาย จะนำจำนวนที่รับคืนมาหักลบกับจำนวนที่ขายนั้นเลย แต่หากเป็นคนละวันกันจะแสดงข้อความว่า "รับคืน" หน้าตัวเลขจำนวนที่รับคืน
  2. แสดงเฉพาะรายการที่ขายเท่านั้น ไม่แสดงรายการที่มีการรับคืน แต่หากรายการใดมีการรับคืนสินค้า จะแสดงหมายเหตุแจ้งวันที่และจำนวนที่รับคืนเอาไว้
  3. แสดงเฉพาะรายการที่ขายเท่านั้น ไม่แสดงรายการที่มีการรับคืน
 • ปรับเพิ่มช่องลายมือชื่อ 'ผู้รับอนุญาต' และ 'ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ' ในแบบ ข.ย.13 ให้เป็นไปตามรูปแบบล่าสุด
 • ปรับแก้ ข.ย.13 ที่จะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีบิลที่ขายให้กับลูกค้าจร

เพิ่มรายงานสำหรับระบบการเบิกและการโอนสินค้าระหว่างสาขา ได้แก่
 • รายงานการรับโอนสินค้ารายวัน
 • รายงานการรับโอนสินค้ารายวันแยกตามบิล
 • รายงานการรับโอนสินค้ารายวันแยกตามสาขา
 • รายงานการโอนจ่ายสินค้ารายวัน
 • รายงานการโอนจ่ายสินค้ารายวันแยกตามบิล
 • รายงานการโอนจ่ายสินค้ารายวันแยกตามสาขา

รายงานอื่นๆที่ได้รับการปรับปรุง
 • 'รายงานสินค้าหมดอายุ' และ 'รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ' ได้รับการปรับปรุงให้ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงเฉพาะบางหมวดสินค้าได้ และรายงานจะมีการจัดกลุ่มแยกตามหมวดสินค้าให้ด้วย
ส่วนแก้ไข
การอัปเกรด
 • แก้ปัญหารูปภาพสินค้ามาไม่ครบถ้วนเมื่อทำการอัปเกรดโปรแกรม

หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ใช้กำหนดตัวกรองเลขที่ใบเสร็จฯ ให้ 'แสดงเฉพาะลูกค้าที่ระบุ' และเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนลูกค้า แต่ลิสต์แสดงเลขที่ใบเสร็จฯไม่เปลี่ยนไปตามลูกค้าที่ถูกเลือกใหม่ (6/1/2024)

หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • แก้ปัญหาการบันทึกเลขลำดับผิดพลาดในกรณีที่ผู้ใช้สั่งลบสินค้าบางรายการออกจากใบเสนอราคา
 • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบเสนอราคาด้วยการคลิกปุ่ม 'Print' ได้ (ต้องสั่งพิมพ์ผ่านหน้าจอ Preview)

หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
 • ปรับแก้การคำนวณต้นทุนซ้ำ ไม่ให้นำจำนวนคงเหลือของล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้า (ล็อต @PS..) มาคิดด้วย เพื่อไม่ให้ต้นทุนเฉลี่ยของสินค้ามีค่าสูงกว่าความเป็นจริง (ปัญหานี้เกิดกับเครื่องการคำนวณต้นทุนซ้ำนี้เท่านั้น ไม่ได้มีความผิดพลาดในการคำนวณส่วนอื่นๆด้วย)

ปรับแก้การจัดเรียงหน่วยนับใน combo box
 • ในหน้าจอ "ขาย", "จัดทำใบเสนอราคา", "ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ", "ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า" และหน้าต่าง "เลือกล็อตที่ต้องการรับคืน" ให้แสดงโดยเรียงจากหน่วยเล็กไปยังหน่วยใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

เอกสาร / รายงาน
แก้ปัญหากรณีภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเป็นศูนย์
 • ให้สามารถเปิดใบกำกับภาษีได้
 • ให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จฯเต็มรูป ที่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0 ได้
 • ให้สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0 ได้
  เวอร์ชัน 5.2.2 (9) (6/3/2024)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • ในการบันทึกใบเสนอราคาลงบิลขาย(invoice) บิลขายที่ถูกสร้างขึ้นจะมีสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (เป็นบิลที่คิด VAT หรือไม่) เหมือนกับใบเสนอราคานั้นเสมอ ไม่ว่าสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ โดยที่แต่เดิม บิลขายที่ถูกสร้างขึ้นจากใบเสนอราคาจะมีสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกับสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านที่ตั้งค่าอยู่ในขณะนั้น (ไม่ใช่ตามใบเสนอราคา)

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ทำการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ในขณะที่ทำการรับสินค้าเข้าคลัง โดยไปมีผลให้ใบสั่งซื้อมีการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ให้ด้วย แต่แถวที่ถูกแยกออกมาจะมีจำนวนเป็น 1 หน่วย และมีจำนวนเงินขึ้นมาด้วย ทำให้จำนวนเงินรวมในใบสั่งซื้อไม่ถูกต้อง ในการปรับปรุงครั้งนี้จึงได้แก้ไขให้แถวที่ถูกเพิ่มเข้ามามีจำนวนและจำนวนเงินเป็น 0 เพื่อให้จำนวนและจำนวนเงินรวมในใบสั่งซื้อไม่เปลี่ยนแปลง

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • แก้ไขกรณีที่เมื่อผู้ใช้ทำการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ แล้วไม่สามารถลบแถวนั้นได้ (เวอร์ชันก่อน 5.2.1 จะสามารถลบได้)

ระบบสินค้าคงคลัง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ยังคงสามารถยิงบาร์โค้ดเรียกค้นสินค้าที่ถูกระงับการใช้ไปแล้วได้ ในหน้าจอ 'เปิดใบสั่งซื้อ' และ 'จัดทำใบเสนอราคา'

เอกสาร / รายงาน
 • แก้ปัญหาการส่งออกรายงานการขายบางรายงาน ที่แม้เลือกไม่ให้แสดงกำไรขั้นต้น แต่เมื่อส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel จะมีแสดงกำไรขั้นต้นไว้ด้วย ได้แก่
  1. รายงานสรุปยอดขายรายวัน
  2. รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์
  3. รายงานสรุปยอดขายรายเดือน
  4. รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามลูกค้า
  5. รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์แยกตามลูกค้า
  6. รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามลูกค้า
  เวอร์ชัน 5.2.2 (8) (5/1/2024, 6/1/2024)
ส่วนปรับปรุง
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • ปรับแก้ให้ผู้ใช้สามารถสร้างลูกค้าสมาชิกใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องป้อนนามสกุลลูกค้า
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ใช้กำหนดตัวกรองเลขที่ใบเสร็จฯ ให้ 'แสดงเฉพาะลูกค้าที่ระบุ' และเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนลูกค้า แต่ลิสต์แสดงเลขที่ใบเสร็จฯไม่เปลี่ยนไปตามลูกค้าที่ถูกเลือกใหม่ (6/1/2024)

หน้าจอ 'การขาย -> ใบกำกับภาษี'
 • ปรับแก้การอ่านค่าที่อยู่ของลูกค้าที่ถูกบันทึกไว้ มาแสดงในใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน (ส่วนที่ไม่ถูกแสดงก่อนหน้านี้คือ ห้องเลขที่, ชั้น, อาคาร, หมู่ที่, หมู่บ้าน)

หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบเสนอราคาด้วยการคลิกปุ่ม 'Print' ได้ (ต้องสั่งพิมพ์ผ่านหน้าจอ Preview)

รายงาน ขย.12 และ ขย.13
 • ปรับแก้ให้แสดงที่อยู่ของลูกค้าที่ถูกบันทึกไว้ให้ครบถ้วน (ส่วนที่ไม่ถูกแสดงก่อนหน้านี้คือ ห้องเลขที่, ชั้น, อาคาร, หมู่ที่, หมู่บ้าน)

รายงานรายชื่อลูกค้า
 • ปรับแก้ไม่ให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์ในช่องที่อยู่ลูกค้า เนื่องจากมีคอลัมน์ 'หมายเลขโทรศัพท์' อยู่แล้ว

เอกสารอื่นๆ
 • แก้ข้อผิดพลาดในการแสดงที่อยู่ลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษในเอกสาร จะแสดงทั้งสองภาษาซ้ำซ้อนกันออกมา
  เวอร์ชัน 5.2.2 (7) (21/10/2023, 26/10/2023)
ส่วนปรับปรุง
รายงาน แบบ ข.ย.10, ข.ย.11 และ ข.ย.13
 • มีการปรับเปลี่ยนการแสดงรายงานในกรณีที่มีการรับคืนสินค้า จากเดิมที่จะแสดงเป็นจำนวนติดลบ ให้แสดงเป็นข้อความว่ามีการรับคืนในวันใดและจำนวนเท่าไหร่ ในช่อง "หมายเหตุ"
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> จัดการเงินสด'
 • กรณีที่มีการเพิ่ม, แก้ไข หรือลบรายการสินค้าในบิลที่ถูกบันทึกการขายไปแล้ว ได้มีการปรับแก้ให้มีการบันทึกจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงในระบบจัดการเงินสดด้วย ช่วยให้ยอดเงินคงเหลือจาก 'ประวัติความเคลื่อนไหวเงินสด' ตรงกับยอดเงินจริง แม้จะมีการแก้ไขบิลที่บันทึกการขายแล้วก็ตาม (26/10/2023)

หน้าจอ 'การขาย -> รับคืนสินค้า'
 • แก้ปัญหาปุ่ม 'พิมพ์ใบรับคืน' ถูกบังด้วยแบนเนอร์ข้อความ 'บันทึกการรับคืนแล้ว' ที่พบเฉพาะในเวอร์ชัน 5.2.2 ที่ออกก่อนหน้านี้

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • เพิ่มเติมส่วนป้องกันการรับสต็อคสินค้าเข้าซ้ำ (ที่ทำให้มีจำนวนคงเหลือมากเป็น 2 เท่าของที่รับเข้าจริง) ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง(สะดุด หรือ ค้าง) หรือเครื่อง Standard เกิดปัญหาทำให้ฐานข้อมูลหยุดการตอบสนองชั่วขณะ ในขณะที่ผู้ใช้กำลังคลิกรับสินค้าเข้า (ในกรณีที่เครื่องและเครือข่ายทำงานปกติ จะไม่พบปัญหานี้)
  เวอร์ชัน 5.2.2 (6) (1/9/2023)
ส่วนแก้ไข
ฉลากยา
 • แก้ไขไม่ให้แสดง 'ชื่อเล่น' ของลูกค้าบนฉลากยา

รายงาน ขย.9
 • แก้ไขไม่ให้แสดง 'ชื่อเล่น' ของผู้ขายบนรายงาน
  เวอร์ชัน 5.2.2 (5) (18/8/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ส่งคืนสินค้า'
 • แก้ปัญหาต้นทุนสินค้าเปลี่ยนไป(สูงขึ้น)หลังการส่งคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าล็อตนั้นมีการป้อนภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะรับเข้า โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ป้องกันข้อผิดพลาด
 • เพิ่มระบบป้องกันการบันทึกรายการขายและการสร้างใบเสนอราคาที่ผิดพลาด ที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถบันทึกการขายได้เนื่องจากโปรแกรมมีการนำล็อตที่ไม่มีอยู่ในสต็อคแล้วมาเพิ่มในบิลขาย
  เวอร์ชัน 5.2.2 (4) (3/8/2023)
ส่วนแก้ไข
แก้ข้อผิดพลาดที่พบเฉพาะในเวอร์ชัน 5.2.2 (1) (2) และ (3)
 • แก้ปัญหาการรับสินค้าด้วยหน้าจอ 'ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า' เมื่อทำการรับสินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า และโปรแกรมแสดงหน้าต่างถามว่าต้องการให้ทำแทนที่หรือไม่ หากผู้ใช้คลิกปุ่ม 'รับเข้าเท่านั้น' โปรแกรมจะทำการรับสต็อคเข้า แต่ไม่มีการ reload หน้าจอ และไม่เปลี่ยนสถานะของปุ่มรับเข้า ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่ายังไม่ถูกรับเข้า จึงทำการคลิกซ้ำ สต็อคจึงถูกรับเข้าซ้ำ
 • แก้ไขกรณีที่ล็อคอินเข้าโปรแกรมด้วยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้หน้าจอ 'โอนย้าย' หรือ 'ปรับยอด' และภายหลังมีการ 'เปลี่ยนผู้ใช้' มาเป็น admin หรือผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้หน้าจอเหล่านี้ แต่จะแสดงเป็นหน้าจอว่างเปล่า
 • แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถขยายหน้าจอ ปรับยอด, โอนย้าย, แปลงหน่วยสินค้า และ รับเข้า/ส่งคืนรายตัว
  เวอร์ชัน 5.2.2 (3) (20/7/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> จัดการเงินสด'
 • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถปิดกะได้ แม้จะได้รับสิทธิ์ในการ 'ปิดกะ' แล้ว

หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ปัญหาเมื่อผู้ใช้คลิกไอคอนสั่งเปิดลิ้นชักโดยไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งโดยปกติจะต้องปรากฎหน้าต่างและแสดงรายชื่อผู้ใช้ทุกรายที่สามารถสั่งเปิดลิ้นชักได้ แต่ใน build 50202(1) และ 50202(2) จะแสดงเฉพาะผู้ใช้ admin เท่านั้น
  เวอร์ชัน 5.2.2 (2) (8/7/2023)
ส่วนปรับปรุง
รายงานรายชื่อลูกค้า
 • เพิ่มคอลัมน์ 'หมายเลขโทรศัพท์' เพื่อให้แสดงแยกหมายเลขโทรศัพท์แยกออกจากที่อยู่
  เวอร์ชัน 5.2.2 (1) (1/7/2023)
ส่วนปรับปรุง
 • รองรับการอ่านบัตรประชาชนด้วยเครื่องอ่านบัตร
 • สามารถขยายขนาดโปรแกรมให้เต็มหน้าจอได้ทุกๆหน้าจอ (ไม่เพียงหน้าจอ 'ขาย' เท่านั้น)

เพิ่มหน้าจอ 'การขาย -> จัดการเงินสด'
 • เพิ่มหน้าจอสำหรับจัดการเงินสดในลิ้นชัก ผู้ใช้สามารถบันทึกการเปิดกะ เพื่อบันทึกจำนวนเงินตั้งต้นที่ใส่ไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน และสามารถบันทึกการการเติมเงิน การนำเงินออก หรือการปรับยอดเงินในลิ้นชักได้
 • สามารถเรียกดู 'ประวัติความเคลื่อนไหวเงินสด' ได้
 • สามารถเรียกดู 'รายงานประวัติความเคลื่อนไหวเงินสด' ได้
 • 'รายงานการเปิดลิ้นชัก' ได้รับการปรับปรุงให้แยกข้อมูลการเปิดลิ้นชักของแต่ละเครื่องออกจากกัน และเพิ่มคอลัมน์แสดงให้ทราบว่าเป็นการรับชำระเงินด้วยช่องทางใด

หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • รองรับการอ่านข้อมูลลูกค้า (ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, วันเกิด, ที่อยู่ ฯ และภาพถ่าย) ด้วยเครื่องอ่านบัตรฯ เพื่อสร้างเป็นลูกค้าสมาชิกรายใหม่ได้ในขณะขาย
 • สามารถเรียกค้นข้อมูลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสมาชิกอยู่แล้ว ได้ด้วยการเสียบบัตรประชาชนในเครื่องอ่านบัตรฯ
 • สามารถยิงบาร์โค้ดลงในช่อง 'ค้นหาสินค้า' ได้ ไม่ว่าคีย์บอร์ดจะถูกเลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
 • สามารถแก้ไขชื่อผู้บันทึกรายการขายสินค้าแต่ละรายการในบิลขาย จากผู้ใช้หนึ่งเป็นอีกผู้ใช้หนึ่งได้ เพื่อความถูกต้องในกรณีที่ต้องการนำมาคำนวณค่าคอมมิสชัน
 • กรณีที่ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนลูกค้าในบิลที่มีรายการสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกการขาย หากเป็นการใช้ราคาขายตามประเภทลูกค้า โปรแกรมจะทำการคำนวณราคาขายให้ใหม่ให้สอดคล้องกับ 'ประเภทลูกค้า' ที่เปลี่ยนไป
 • ปรับย้ายคอลัมน์ 'ขย.' และ 'ใบสั่ง' ที่อยู่ด้านขวาของตารางรายการสินค้า มาไว้ด้านซ้าย และมีการปรับแก้สีเพื่อให้เห็นได้เด่นชัดขึ้น
 • เมื่อผู้ใช้ double click ในช่อง 'รับเงิน' ของหน้าต่าง 'รับชำระเงินสด' เมื่อบันทึกการขาย จะแสดงตัวเลขจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ขาย
 • เพิ่มช่องบันทึก 'ข้อความเพิ่มเติม' ในหน้าต่าง 'กำหนดข้อมูลในฉลากยา (ตามสินค้า)' และ 'กำหนดข้อมูลในฉลากยา (ตามชื่อสามัญทางยา)' จากเดิมที่ช่องบันทึกนี้จะมีเพียงขณะที่กำลังจะสั่งพิมพ์ฉลากยาด้วยหน้าจอ 'ขาย' เท่านั้น การปรับปรุงนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อความเพิ่มเติมเก็บไว้ล่วงหน้าทั้งในระดับของ ชื่อสินค้า และ ชื่อสามัญทางยา

หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • ผู้ใช้สามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้เช่นเดียวกับในหน้าจอ 'ขาย' โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปยังหน้าจอ 'CRM->ข้อมูลลูกค้า'

หน้าจอ 'CRM -> ข้อมูลลูกค้า'
 • รองรับการอ่านข้อมูลลูกค้า (ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, วันเกิด, ที่อยู่ ฯ และภาพถ่าย) ด้วยเครื่องอ่านบัตรฯ
 • สามารถเรียกค้นข้อมูลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสมาชิกอยู่แล้ว ได้ด้วยการเสียบบัตรประชาชนในเครื่องอ่านบัตรฯ
 • ได้รับการปรับปรุงให้สามารถบันทึกที่อยู่ลูกค้าได้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการบันทึก ห้องเลขที่, ชั้น, อาคาร, หมู่ที่, หมู่บ้าน และ ซอย เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันก่อนหน้า
 • ผู้ใช้สามารถจัดเรียงที่อยู่ลูกค้าที่จะให้แสดงบนเอกสารต่างๆ (เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบเสนอราคา, ฯ และ รายงานรายชื่อลูกค้า) ได้ด้วยตัวเอง
 • ปรับเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่สามารถบันทึกได้ในช่อง 'ประวัติการแพ้ยา' จากเดิมรองรับ 1024 ตัวอักษร เพิ่มเป็น 4096 ตัวอักษร

หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> พิมพ์ฉลากสินค้าและบาร์โค้ด'
 • การพิมพ์ฉลากสินค้าและบาร์โค้ด ผู้ใช้สามารถดึงสินค้าทุกรายการที่มีสต็อค หรือ สินค้าที่มีการกำหนดบาร์โค้ด มาทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเรียกค้นทีละรายการ

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ข้อมูลผู้ขาย'
 • ได้รับการปรับปรุงให้สามารถบันทึกที่อยู่ผู้ขายได้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการบันทึก ห้องเลขที่, ชั้น, อาคาร, หมู่ที่, หมู่บ้าน และ ซอย เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันก่อนหน้า
 • ผู้ใช้สามารถจัดเรียงที่อยู่ผู้ขายที่จะให้แสดงบนเอกสารต่างๆ (เช่น ใบสั่งซื้อ, ใบส่งคืนสินค้า) ได้ด้วยตัวเอง

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ:ส่งคืนสินค้า'
 • ปรับปรุงให้ผู้ใช้สามารถคลิกที่ส่วนหัวของตารางเพื่อให้จัดเรียงข้อมูลตาม 'วันหมดอายุ' ได้

หน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
 • ย้ายเครื่องมือ 'ทำสำเนาราคาขาย' และเครื่องมือ 'ปัดเศษราคาขาย' จากปุ่ม 'เครื่องมือปรับแก้ฐานข้อมูล' ในหน้าจอ 'จัดการข้อมูล->สำรองข้อมูล' มาไว้ในหน้าจอนี้ เพื่อผู้ใช้ทราบว่ามีฟังก์ชันนี้อยู่และสามารถเรียกใช้งานได้สะดวก

หน้าจอ 'ตั้งค่า -> ข้อมูลร้าน'
 • ได้รับการปรับปรุงให้สามารถบันทึกที่อยู่ของร้านได้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการบันทึก ห้องเลขที่, ชั้น, อาคาร, หมู่ที่, หมู่บ้าน และ ซอย เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันก่อนหน้า
 • ผู้ใช้สามารถจัดเรียงที่อยู่ร้านที่จะให้แสดงบนเอกสารต่างๆ (เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ, ฯ) ได้ด้วยตัวเอง และสามารถเลือกฟอนต์และขนาดฟอนต์ที่ต้องการ และกำหนดสีตัวอักษรสำหรับ ชื่อร้านและที่อยู่ร้าน ได้ด้วยตนเองอีกด้วย

ปรับปรุงเอกสาร / รายงาน
ใบส่งคืนสินค้า
 • ปรับปรุงการแสดงส่วนหัวใบสั่งซื้อให้มีการแสดง สาขาหรือสำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯของผู้ขาย และที่อยู่ของผู้ขาย
 • ตัดเลขทศนิยมที่ไม่จำเป็นเพื่อให้แสดงตัวเลขจำนวนสินค้าและจำนวนเงินได้มากขึ้น

รายงานอื่นๆ
 • เพิ่ม 'รายงานการเปลี่ยนชื่อผู้บันทึกรายการขายสินค้า'
 • เพิ่ม 'รายงานสินค้าคงเหลือและต้นทุนแยกตามผู้ผลิต/ผู้นำเข้า'
 • ปรับปรุง 'รายงานรายชื่อลูกค้า' ให้แสดงที่อยู่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
 • เพิ่มคอลัมน์แสดง 'จำนวนบิล' ที่มีการขาย ใน 'รายงานสรุปยอดขายรายวัน', 'รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์' และ 'รายงานสรุปยอดขายรายเดือน'
 • ปรับแก้การเรียกรายงานวิเคราะห์การขายต่างๆที่มีการจำกัดไม่เกิน 1000 รายการ ให้เป็นไม่จำกัดจำนวนรายการ เช่น รายงานสินค้ายอดขายสูงสุด, รายงานสินค้าทำกำไรสูงสุึด, รายงานสินค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด, ฯ เป็นต้น
ส่วนแก้ไข
การติดตั้ง
 • แก้ปัญหาไฟล์รูปภาพเช่น ภาพ โลโก้,สินค้า,ลูกค้า และผู้ใช้ ไม่ตามมาด้วยเมื่อมีการอัปเกรดเวอร์ชัน

หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • กรณีที่ทำการเรียกค้นบิลเก่าที่ขายให้แก่ลูกค้าจร แต่กรอบตัวเลือกลูกค้าจะถูกเลือกไปที่แท็ป 'ลูกค้าสมาชิก' และแสดงรหัสลูกค้าเป็น '00000' ได้รับการแก้ไขให้เลือกไปที่แท็ป 'ลูกค้าจร' ตามที่ควรจะเป็น
 • แก้ไขให้ไม่แสดงไอคอนของชุดสินค้าขณะขายสินค้าที่เคยถูกนำมาสร้างสูตรจัดชุด แต่ผู้ใช้ได้ทำการลบสูตรการจัดชุดออกแล้ว

หน้าจอ 'การขาย -> ประวัติลูกค้า'
 • แก้ปัญหาการคำแสดง "ยอดซื้อในช่วงเวลา" ผิดพลาดโดยไม่นับรวมยอดของวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก

หน้าจอ 'การขาย -> ใบกำกับภาษี'
 • แก้ปัญหาโปรแกรมแสดงข้อผิดพลาด 'devide by zero' เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างใบกำกับภาษีโดยอ้างอิงใบกำกับสินค้าที่มีการขายและรับคืนสินค้าเดียวกันแต่ต่างล็อตกันโดยไม่มีสินค้าอื่นเลย เช่น กรณีลูกค้านำสินค้ามาเปลี่ยนเป็นล็อตอื่น ซึ่งจำนวนรวมสินค้าและจำนวนเงินรวมจะเป็น 0

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
 • ช่องส่วนลดทั้งในช่องที่ป้อนเป็น % และเป็นบาท ได้รับการแก้ไขให้สามารถป้อนเป็นจำนวนทศนิยมที่น้อยกว่า 1 ได้ เช่น 0.5 %

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • แก้ปัญหาในกรณีที่ทำการรับสินค้าเข้าโดยที่สินค้านั้นมีการขายไปก่อนการรับเข้า โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง 'แจ้งเตือน! มีสินค้าที่ถูกขายไปก่อนที่จะทำการรับสินค้าเข้า' และหากผู้ใช้เปิดหน้าต่างนั้นค้างไว้ระยะหนึ่งโดยไม่คลิกรับเข้า โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาด

หน้าจอ 'คลังสินค้า->หน่วยนับ'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบหน่วยนับได้ (แม้จะเป็นหน่วยนับที่ยังไม่มีการใช้งาน) หากมีสินค้าบางรายการไม่มีการกำหนด 'หน่วยซื้อหลัก' และ 'หน่วยขายหลัก'
 • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างหรือแก้ไขหน่วยนับ(ภาษาไทย) ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว (การกำหนดชื่อหน่วยนับในช่อง 'หน่วยนับ (ภาษาไทย)' ซ้ำกัน จะทำให้ระบบทำงานผิดพลาดได้)

หน้าจอ 'ตั้งค่า -> ข้อมูลร้าน'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดงเมื่อมีการตั้งค่า 'เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม' และผู้ใช้ทำการเปลี่ยนตัวเลือกระหว่าง 'กำหนดราคาขายที่รวม VAT แล้ว' กับ 'กำหนดราคาขายที่ยังไม่ได้รวม VAT'

แก้ไขเอกสาร / รายงาน
ใบเสร็จรับเงิน
 • แก้ปัญหาโปรแกรมแสดงข้อผิดพลาด 'devide by zero' เมื่อผู้ใช้สั่งพิมพ์ใบเสร็จฯที่มีการขายและรับคืนสินค้าเดียวกันแต่ต่างล็อตกันโดยไม่มีสินค้าอื่นเลย เช่น กรณีลูกค้านำสินค้ามาเปลี่ยนเป็นล็อตอื่น ซึ่งจำนวนรวมสินค้าเป็น 0 โดยที่ผู้ใช้เลือกตัวเลือก 'รวมแถวเป็นรายสินค้า'
 • ไม่ให้แสดงข้อความ 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้าน ในหน้าจอ 'ตั้งค่า->ข้อมูลร้าน'

รายงานอื่นๆ
 • แก้ไข 'รายงานการขายรายวันแยกตามพนักงาน' ให้แสดงผลได้ถูกต้อง
 • แก้ไข 'แบบ ขย.9' และ 'แบบ ขย.12' ให้แสดงวันที่เป็นปี พ.ศ. เช่นเดียวกับแบบ ขย. 10, 11 และ 13 แม้ว่าผู้ใช้จะมีการตั้งค่ารูปแบบวันที่ในวินโดวส์ให้แสดงเป็นปี ค.ศ. ก็ตาม
  เวอร์ชัน 5.2.1 (9) (6/3/2024)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • ในการบันทึกใบเสนอราคาลงบิลขาย(invoice) บิลขายที่ถูกสร้างขึ้นจะมีสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (เป็นบิลที่คิด VAT หรือไม่) เหมือนกับใบเสนอราคานั้นเสมอ ไม่ว่าสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ โดยที่แต่เดิม บิลขายที่ถูกสร้างขึ้นจากใบเสนอราคาจะมีสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกับสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านที่ตั้งค่าอยู่ในขณะนั้น (ไม่ใช่ตามใบเสนอราคา)

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ทำการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ในขณะที่ทำการรับสินค้าเข้าคลัง โดยไปมีผลให้ใบสั่งซื้อมีการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ให้ด้วย แต่แถวที่ถูกแยกออกมาจะมีจำนวนเป็น 1 หน่วย และมีจำนวนเงินขึ้นมาด้วย ทำให้จำนวนเงินรวมในใบสั่งซื้อไม่ถูกต้อง ในการปรับปรุงครั้งนี้จึงได้แก้ไขให้แถวที่ถูกเพิ่มเข้ามามีจำนวนและจำนวนเงินเป็น 0 เพื่อให้จำนวนและจำนวนเงินรวมในใบสั่งซื้อไม่เปลี่ยนแปลง

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • แก้ไขกรณีที่เมื่อผู้ใช้ทำการแยกรายการสินค้าออกเป็นแถวใหม่ แล้วไม่สามารถลบแถวนั้นได้ (เวอร์ชันก่อน 5.2.1 จะสามารถลบได้)

ระบบสินค้าคงคลัง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ยังคงสามารถยิงบาร์โค้ดเรียกค้นสินค้าที่ถูกระงับการใช้ไปแล้วได้ ในหน้าจอ 'เปิดใบสั่งซื้อ' และ 'จัดทำใบเสนอราคา'

เอกสาร / รายงาน
 • แก้ปัญหาการส่งออกรายงานการขายบางรายงาน ที่แม้เลือกไม่ให้แสดงกำไรขั้นต้น แต่เมื่อส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel จะมีแสดงกำไรขั้นต้นไว้ด้วย ได้แก่
  1. รายงานสรุปยอดขายรายวัน
  2. รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์
  3. รายงานสรุปยอดขายรายเดือน
  4. รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามลูกค้า
  5. รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์แยกตามลูกค้า
  6. รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามลูกค้า
  เวอร์ชัน 5.2.1 (8) (5/1/2024)
ส่วนปรับปรุง
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • ปรับแก้ให้ผู้ใช้สามารถสร้างลูกค้าสมาชิกใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องป้อนนามสกุลลูกค้า
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • แก้ปัญหาการแสดงข้อผิดพลาด (error) เมื่อผู้ใช้สั่งพิมพ์ใบเสนอราคาด้วยการคลิกปุ่ม Print
  เวอร์ชัน 5.2.1 (7) (26/10/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • เพิ่มเติมส่วนป้องกันการรับสต็อคสินค้าเข้าซ้ำ (ที่ทำให้มีจำนวนคงเหลือมากเป็น 2 เท่าของที่รับเข้าจริง) ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง(สะดุด หรือ ค้าง) หรือเครื่อง Standard เกิดปัญหาทำให้ฐานข้อมูลหยุดการตอบสนองชั่วขณะ ในขณะที่ผู้ใช้กำลังคลิกรับสินค้าเข้า (กรณีที่เครื่องและเครือข่ายทำงานปกติ จะไม่พบปัญหา)
  เวอร์ชัน 5.2.1 (6) (18/8/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ส่งคืนสินค้า'
 • แก้ปัญหาต้นทุนสินค้าเปลี่ยนไป(สูงขึ้น)หลังการส่งคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าล็อตนั้นมีการป้อนภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะรับเข้า โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  เวอร์ชัน 5.2.1 (5) (25/5/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของปุ่ม 'สร้างบิลเปล่าทันที' (ซึ่งเป็นปุ่มกลมๆสีส้มมีสามเหลี่ยมชี้ลงอยู่ภายในวงกลม) ที่ไม่สามารถสร้างบิลใหม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แต่มีการไปสร้างเลขบิลที่เป็นตัวเลข 18 หลักขึ้นมาแทน

หน้าจอ 'การขาย -> ใบกำกับภาษี'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขวันที่ใบกำกับภาษีได้
 • แก้ปัญหากรณีที่ผู้ใช้สร้างบิลขาย(ใบกำกับสินค้า)ใหม่ ในหน้าจอ 'ขาย' และเมื่อเปิดมาหน้าจอ 'ใบกำกับภาษี' จะยังไม่สามารถแสดง 'เลขที่ใบกำกับสินค้าอ้างอิง' ใหม่ได้ในทันที

ใบกำกับภาษี
 • แก้ข้อผิดพลาดที่ใบกำกับภาษีไม่แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าตามที่ถูกแก้ไขในหน้าจอ 'การขาย -> ใบกำกับภาษี' แต่จะแสดงตามข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในหน้าจอ 'ข้อมูลลูกค้า'
  เวอร์ชัน 5.2.1 (4) (1/3/2023, 10/3/2023, 4/4/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อทำรายการขายรายการแรกของบิล และมีการแจ้งเตือนในกรณีใดๆ เช่น แจ้งเตือนสินค้าไม่พอขาย, แจ้งเตือนการขายขาดทุน ฯ และหากผู้ใช้คลิกยกเลิกการทำรายการนั้นแล้วทำรายการต่อไป ระบบจะทำงานผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลให้รายการแรกหายไปจากบิล หรือยอดเงินรวมไม่ตรงกับรายการสินค้าในบิล หรืออาจทำให้รายการสินค้านี้หายไป แต่ไปรวมอยู่กับบิลที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในเครื่องอื่นได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อทำการขายในราคาต้นทุน หากผู้ใช้ป้อนเปลี่ยนราคา/หน่วย จำนวนเงินรวมจะไม่เปลี่ยนตาม
 • แก้ปัญหาการทำงานผิดปกติของตัวเลือก 'การขายสินค้าหมดอายุ' ในหน้าจอ 'ตั้งค่า->ตั้งค่าการขาย'

หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> สินค้า'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ใช้ทำการบันทึก 'จุดสั่งซื้อ' ให้กับสินค้าจำนวนนับร้อยรายการในคราวเดียว (4/4/2023)
  เวอร์ชัน 5.2.1 (3) (10/2/2023)
ส่วนปรับปรุง
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • เพิ่มข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทำการยืนยัน เมื่อผู้ใช้คลิกเปลี่ยนลูกค้าระหว่าง 'ลูกค้าสมาชิก' กับ 'ลูกค้าจร' ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนจริง และหากมีการคลิกเปลี่ยนจากลูกค้าสมาชิกมาเป็นลูกค้าจร แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นลูกค้าสมาชิกอีกครั้ง ก็จะยังคงแสดงรหัสลูกค้าสมาชิกในตอนแรก โดยไม่ถูกเปลี่ยนไปใช้รหัสลูกค้าเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเปลี่ยนลูกค้าในบิลโดยไม่ตั้งใจ

ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ปัญหาข้อผิดพลาด The connection pool has been exhausted. และโปรแกรมค้างเนื่องมาจากมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตกค้างมากเกินไปโดยไม่ถูกปิดไปตามสมควร
  เวอร์ชัน 5.2.1 (2) (1/2/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
 • แก้ปัญหาการไม่แสดงจำนวนคงเหลือของสินค้าที่กำลังจะสั่งซื้อ (เป็นปัญหาที่เกิดเฉพาะกรณีที่สินค้านั้นไม่เคยถูกรับเข้าผ่านเมนูจัดซื้อ แต่มีสต็อคอยู่เนื่องจากถูกรับเข้าด้วยการปรับยอด)

เอกสาร / รายงาน
 • แก้ข้อผิดพลาดของ 'รายงานสินค้าหมดอายุ' และ 'รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ' (จะเกิดข้อผิดพลาดในกรณีที่มีการตั้งค่าวันที่ในวินโดวส์ให้แสดงเป็นปี พ.ศ.)

อื่นๆ
 • แก้ปัญหาเครื่องค้างหรือ error จากสาเหตุจำนวนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลมากเกินกว่าที่กำหนด ทำให้เกิดข้อผิดพลาด The connection pool has been exhausted. ซึ่งมักส่งผลขณะพิมพ์ฉลากยา
  เวอร์ชัน 5.2.1 (1) (3/1/2023)
ส่วนปรับปรุง
การติดตั้ง
 • เปลี่ยนไฟล์ติดตั้งจากเดิมเป็นไฟล์ zip ให้เป็นไฟล์ execute ที่สามารถแตกไฟล์ได้ด้วยตัวเองโดยผู้ติดตั้งไม่จำเป็นต้องสั่ง extract
 • สำหรับเครื่องที่ติดตั้งรุ่น Standard และใช้เป็นเครื่องแม่ข่าย (มีการติดตั้งรุ่น Client ภายในร้านด้วย) จะไม่ต้องป้อน 'รหัสเครือข่าย' ใหม่อีกครั้งหลังการอัปเกรด โดยขณะเปิดโปรแกรมจะมีการกำหนดค่ารหัสเครือข่ายและรหัสลงทะเบียนของเครื่องลูกข่ายให้โดยอัตโนมัติ (เพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถเชื่อมต่อมายังฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายได้)

หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขราคาขายสำหรับลูกค้าบางรายให้สามารถขายสินค้าในราคาต้นทุนได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องตั้งราคาไว้ล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องป้อนราคาตามต้นทุนเองขณะขาย

หน้าจอ 'การขาย -> รับคืนสินค้า'
 • สามารถเรียกค้นใบรับคืนสินค้าได้ ด้วยการป้อนเลขที่ใบรับคืนสินค้าที่ต้องการเรียกค้น
 • สามารถเรียกค้นใบกำกับสินค้าอ้างอิงได้ ด้วยการป้อนเลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกค้น
 • สามารถระบุเวลาการรับคืนสินค้าได้ จากเดิมที่ระบุได้เพียงวันที่รับคืน

 • เมื่อเลือกลูกค้าที่จะรับคืนสินค้า ตัวกรองเลขที่ใบกำกับสินค้า (เลขที่ใบเสร็จฯ) จะถูกเลือกให้เป็นเดือนล่าสุดที่มีการขายให้แก้ลูกค้ารายนั้นโดยอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไม่ต้องเลือกเดือนของใบกำกับสินค้าล่าสุดด้วยตัวเอง (ซึ่งอาจไม่ใช่เดือนปัจจุบันก็ได้)
 • สามารถเปิดบิลขาย(ใบกำกับสินค้าอ้างอิง)ที่เลือกไว้ ขึ้นในหน้าจอ 'ขาย' ได้ทันที

 • สามารถลบใบรับคืนสินค้าได้ หากยังไม่ได้บันทึกการรับคืน
 • สามารถลบหรือเพิ่มรายการสินค้าในใบรับคืนสินค้าที่ถูกบันทึกแล้วได้

หน้าจอ 'การขาย -> ใบกำกับภาษี'
 • สามารถเรียกค้นใบกำกับภาษีและใบกำกับสินค้าได้ ด้วยการป้อนเลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกค้น
 • สามารถสร้างใบกำกับภาษีเลขที่ว่างอยู่ได้ (เช่น กรณีที่มีการลบใบกำกับภาษี ทำให้เกิดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ไม่ต่อเนื่อง)
 • สามารถกำหนดให้แสดงวันที่เป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้

หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • สามารถเรียกค้นใบเสนอราคาได้ ด้วยการป้อนเลขที่ใบเสนอราคาที่ต้องการเรียกค้น

หน้าจอ 'CRM -> ข้อมูลลูกค้า'
 • เพิ่มช่องสำหรับบันทึก 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' และสาขา ของลูกค้า เพื่อให้สามารถแสดงใน 'ใบเสร็จรับเงิน', 'ใบกำกับภาษี' และ 'รายงานภาษีขาย' ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ข้อมูลผู้ขาย'
 • เพิ่มช่องสำหรับบันทึก 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' และสาขา ของผู้ขาย เพื่อให้สามารถแสดงใน 'รายงานภาษีซื้อ' ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
 • สามารถเรียกค้นใบสั่งซื้อได้ ด้วยการป้อนเลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการเรียกค้น

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • สามารถเรียกค้นใบรับสินค้าได้ ด้วยการป้อนเลขที่ใบรับสินค้าที่ต้องการเรียกค้น
 • การแยกรายการสินค้าขณะรับสินค้าเข้าให้เป็นแถวใหม่ จะมีการดึง ราคา/หน่วย, ส่วนลด และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากแถวเดิมมาด้วย ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินด้วยตัวเอง

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ส่งคืนสินค้า'
 • สามารถเรียกค้นใบส่งคืนสินค้าได้ ด้วยการป้อนเลขที่ใบส่งคืนสินค้าที่ต้องการเรียกค้น

หน้าจอ 'จัดการข้อมูล -> สำรองข้อมูล'
 • เพิ่มเครื่องมือในการปรับจำนวนคงเหลือที่มีทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม
 • เพิ่มเครื่องมือในการโอนย้ายสินค้าในที่เก็บที่เป็นค่าว่าง ไปยังที่เก็บปกติ
 • เพิ่มเครื่องมือในการปรับสต็อคสินค้าให้อยู่ในหน่วยนับที่เหมาะสม

หน้าจอ 'ตั้งค่า->ข้อมูลร้าน'
 • เพิ่มฟิลด์ข้อมูล 'ชื่อผู้ประกอบการ' ซึ่งมีความจำเป็นในการจัดทำเอกสาร 'รายงานภาษีซื้อ' และ 'รายงานภาษีขาย' สำหรับกรณีของกิจการที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล แต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าจอ 'ตั้งค่า -> ตั้งค่าการพิมพ์ -> ข้อความท้ายใบเสร็จฯ -> สร้าง/แก้ไขข้อความท้ายใบเสร็จฯ'
 • เพิ่มปุ่ม Reset ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความท้ายใบเสร็จฯกลับคืนตามค่าเริ่มต้นได้

หน้าจอ 'ตั้งค่า->ตั้งค่าระบบเครือข่าย'
 • ได้รับการปรับปรุงให้มีการ sync. รหัสเครือข่าย, รายการเครื่องลูกข่ายของเครื่องแม่ข่ายนั้นมาจาก server โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นต้องป้อนค่าเหล่านี้ด้วยตนเองในกรณีที่มีการใช้งานหลายเครื่อง(มีเครื่อง clients) ภายในร้านเดียวกัน
 • เมื่อผู้ใช้มีการแก้ไขค่า ชื่อเครื่อง หรือ POS id. หรือมีการจัดลำดับเลขเครื่องใหม่ ข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขจะถูกส่งไปอัปเดตใน server ให้โดยอัตโนมัติ

หน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ' (เมื่อคลิกไอคอนตัว R)
 • ปรับปรุงให้ผู้ใช้สามารถเลือกเฉพาะสินค้าทุกรายการที่ซื้อจากผู้ขายรายใดรายหนึ่งได้ในคราวเดียวเพื่อเปิดใบสั่งซื้ออัตโนมัติ

 • เพิ่มการแสดงข้อมูล จำนวนสั่งต่อครั้ง, ราคาซื้อล่าสุด ทั้งราคาไม่รวม VAT และราคาที่รวม VAT แล้ว และ ประมาณการราคา

 • ปรับปรุงให้แสดงรายการได้เร็วขึ้น แม้จะมีจำนวนหลายพันรายการ
 • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปเปิดหน้าจออื่น ขณะที่หน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ' ยังคงแสดงค้างไว้ได้ ช่วยให้คล่องตัวเมื่อต้องเปิดดูข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ

อื่นๆ
 • เพิ่มการแจ้งเตือนเป็นข้อความที่ชัดเจนในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนวันที่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่จริง เช่น 31/6/2023 หรือ 29/2/2023
 • ปรับปรุงการจัดเรียงรายการสินค้าในตารางล็อต ในหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว', 'ปรับยอด', 'โอนย้าย' และ 'แปลงหน่วยสินค้า' ให้เรียงตามขนาดหน่วยนับจากเล็กไปหาใหญ่
 • ปรับปรุงการจัดเรียงตัวเลือกหน่วยนับ ในหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว', 'ปรับยอด' และ 'แปลงหน่วยสินค้า' ให้เรียงตามขนาดหน่วยนับจากเล็กไปหาใหญ่
 • ปรับปรุงหน้าจอ 'จัดซื้อ -> รับเข้า/ส่งคืนรายตัว' และหน้าจอ 'คลังสินค้า -> ปรับยอด' ให้แสดง 'ต้นทุนต่อหน่วย(เฉลี่ย)' ของสินค้าขณะที่ผู้ใช้เลือก 'สร้างล็อตใหม่' ด้วย

 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเรียกดูหน้าต่าง 'รายการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ (เมื่อคลิกไอคอนตัว E)' และหน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ' (เมื่อคลิกไอคอนตัว R) ช่วยให้ผู้บริหารระบบสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เช่น ต้นทุนสินค้า จากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ปรับปรุงเอกสาร / รายงาน
ใบเสร็จรับเงิน
 • สามารถสั่งพิมพ์เป็นต้นฉบับและสำเนาได้ในคราวเดียว

 • สามารถกำหนดให้แสดงวันที่เป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้

 • เพิ่มเติมคุณสมบัติให้ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อเอกสารได้ด้วยตัวเอง

 • ปรับเพิ่มความกว้างของช่อง จำนวน, ราคา/หน่วย และ จำนวนเงิน
 • ปรับปรุงการแสดงโลโก้ให้เต็มพื้นที่มากขึ้น และแสดงชื่อร้านได้ยาวขึ้น ในใบเสร็จฯเต็มรูป
 • ป้องกันไม่ให้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯของลูกค้ามีโอกาสไปซ้อนทับกับชื่อลูกค้าได้อีก
 • เพิ่มการแสดง 'สาขา' ของบริษัทลูกค้า

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความสำหรับช่องลายเซนต์ในเอกสารได้ด้วยตนเอง และสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงช่องลายเซ็นจำนวนกี่ช่อง (ไม่เกิน 4 ช่อง)

ใบรับคืนสินค้า
 • ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สามารถพิมพ์ใบรับคืนสินค้าได้

 • สามารถสั่งพิมพ์เป็นต้นฉบับและสำเนาได้ในคราวเดียว
 • สามารถกำหนดให้แสดงวันที่เป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้
 • สามารถพิมพ์เป็นใบลดหนี้ได้ด้วย

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อเอกสารได้ด้วยตัวเอง

 • แสดงโลโก้ได้เต็มพื้นที่ และแสดงชื่อร้านได้ยาวจนสุดขอบกระดาษ
 • แสดง 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' และ 'สาขา' ของบริษัทลูกค้าได้
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความสำหรับช่องลายเซนต์ในเอกสารได้ด้วยตนเอง และสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงช่องลายเซ็นจำนวนกี่ช่อง (ไม่เกิน 4 ช่อง)

ใบกำกับภาษี
 • ปรับเพิ่มความกว้างของช่อง จำนวน, ราคา/หน่วย และ จำนวนเงิน
 • ปรับปรุงการแสดงโลโก้ให้เต็มพื้นที่มากขึ้น และแสดงชื่อร้านได้ยาวขึ้น
 • เพิ่มการแสดง 'สาขา' ของบริษัทลูกค้า
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความสำหรับช่องลายเซนต์ในเอกสารได้ด้วยตนเอง และสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงช่องลายเซ็นจำนวนกี่ช่อง (ไม่เกิน 4 ช่อง)

ใบเสนอราคา
 • ปรับเพิ่มความกว้างของช่อง จำนวน, ราคา/หน่วย และ จำนวนเงิน
 • ปรับปรุงการแสดงโลโก้ให้เต็มพื้นที่มากขึ้น และแสดงชื่อร้านได้ยาวขึ้น
 • เพิ่มการแสดง 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' และ 'สาขา' ของบริษัทลูกค้า

 • เพิ่มการแสดงแบบฟอร์มได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • เพิ่มตัวเลือกให้แสดงวันที่หรือไม่ก็ได้ และให้แสดงเป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้
 • เพิ่มตัวเลือกการจัดเรียงรายการสินค้า ให้เรียงตามลำดับการป้อน, รหัสสินค้า หรือ ชื่อสินค้า ก็ได้
 • เพิ่มตัวเลือกให้สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษขนาด A4 และกระดาษต่อเนื่อง
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความสำหรับช่องลายเซนต์ในเอกสารได้ด้วยตนเอง และสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงช่องลายเซ็นจำนวนกี่ช่อง (ไม่เกิน 4 ช่อง)

ใบสั่งซื้อ
 • ปรับปรุงการแสดงโลโก้ให้เต็มพื้นที่มากขึ้น และแสดงชื่อร้านได้ยาวขึ้น
 • ปรับปรุงการแสดงส่วนหัวใบสั่งซื้อให้มีการแสดง สาขาหรือสำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯของผู้ขาย และที่อยู่ของผู้ขาย

 • ตัดเลขทศนิยมที่ไม่จำเป็นเพื่อให้แสดงตัวเลขจำนวนสินค้าและจำนวนเงินได้มากขึ้น
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความสำหรับช่องลายเซนต์ในเอกสารได้ด้วยตนเอง และสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงช่องลายเซ็นจำนวนกี่ช่อง (ไม่เกิน 4 ช่อง)

ใบส่งคืนสินค้า
 • ปรับปรุงการแสดงโลโก้ให้เต็มพื้นที่มากขึ้น และแสดงชื่อร้านได้ยาวขึ้น
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความสำหรับช่องลายเซนต์ในเอกสารได้ด้วยตนเอง และสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงช่องลายเซ็นจำนวนกี่ช่อง (ไม่เกิน 4 ช่อง)

รายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย
 • ปรับปรุงการออก 'รายงานภาษีซื้อ' ให้แสดงรายงานได้อย่างถูกต้องตรงตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด

 • ปรับปรุงการออก 'รายงานภาษีขาย' ให้แสดงรายงานได้อย่างถูกต้องตรงตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด

รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 • ปรับรูปแบบรายงานให้เหมือนกับหน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ' (เมื่อคลิกไอคอนตัว R) เพื่อให้ดูง่ายและแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

 • ปรับเปลี่ยนให้ 'รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ' ที่เรียกจากเมนู 'รายงาน->คลัง' แสดงเหมือนกับรายงานที่เรียกผ่านหน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ'
 • เมื่อเรียกรายงานผ่านหน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ' ผู้ใช้จะสามารถเลือกให้แสดงทุกรายการตามที่มีแสดงในหน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ' หรือให้แสดงเฉพาะรายการที่ผู้ใช้เลือกไว้(เพื่อเตรียมการเปิดใบสั่งซื้อ) ก็ได้
 • รายการที่ผู้ใช้เลือกเอาไว้จะถูกแสดงขึ้นก่อน และมีเครื่องหมาย 'ถูก' แสดงไว้เพื่อความสะดวกในการดูรายงาน
 • แสดงยอดรวมราคาประมาณการ ทั้งยอดรวมของรายการที่ผู้ใช้เลือกไว้(เพื่อเตรียมการเปิดใบสั่งซื้อ) และยอดรวมทุกรายการ

รายงานอื่นๆ
 • เพิ่ม 'รายงานสินค้าคงเหลือและต้นทุนแยกตามผู้ขาย'

 • เพิ่มการแสดง 'วิธีการรับชำระเงิน' ใน 'รายงานการขายรายวันแยกตามบิล'
 • เพิ่มการแสดง 'ส่วนลด' และ 'จำนวนเงินสุทธิ' ทั้งที่รวม VAT แล้วและยังไม่ได้รวม VAT ใน 'รายงานการขายรายวันแยกตามพนักงาน' เพื่อช่วยให้ผู้บริหารร้านสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานได้มีการป้อนส่วนลดหรือไม่
 • เพิ่มคอลัมน์ 'ล็อตการผลิต' ใน 'รายงานสินค้าหมดอายุ' และ 'รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ'
 • เพิ่มคอลัมน์ 'วันหมดอายุ' ใน 'รายงานสินค้าคงเหลือ', 'รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามรหัสสินค้า', 'รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหมวดสินค้า', 'รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามเจ้าของ' และ 'รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามที่เก็บ'
 • กรณีที่มีการสั่งเปิดลิ้นชักด้วยปุ่ม 'ทดลองเปิดลิ้นชัก' ในหน้าจอ 'ตั้งค่า->การเชื่อมต่ออุปกรณ์->ลิ้นชักเก็บเงิน' จะมีการบันทึกและแสดงใน 'รายงานการเปิดลิ้นชักเก็บเงิน' ด้วย
ส่วนแก้ไข
การอัปเกรด
 • แก้ปัญหาการที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสสินค้าได้ แม้ว่ารหัสสินค้าปลายทางจะยังว่างอยู่

หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ปัญหากรณีที่มีการตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้ไม่ให้สามารถทำการขายย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้ แต่เมื่อผู้ใช้รายนั้นเรียกบิลขายเก่าขึ้นมา('วันที่ขาย' จะแสดงตามวันที่ของบิลเก่านั้น) แล้วทำการเปิดบิลใหม่ จะยังคงถามว่าต้องการให้ใช้วันที่ตามบิลเก่าหรือไม่ ทำให้มีช่องโหว่ที่ผู้ใช้จะสามารถสร้างบิลย้อนหลังได้

หน้าจอ 'การขาย -> ใบกำกับภาษี'
 • กรณีที่ผู้ใช้มีการตั้งค่าเลขที่ใบกำกับภาษีให้มีตัวเลข ปี,เดือน หรือวันที่ หากผู้ใช้ทำการเปลี่ยนวันที่ขณะสร้างใบกำกับภาษี เลขที่ใบกำกับภาษีที่กำลังจะถูกสร้าง จะเปลี่ยนตามวันที่ที่ผู้ใช้เลือก

หน้าจอ 'การขาย -> รับคืนสินค้า'
 • แก้ไขปัญหาการเลือกเลขที่ใบกำกับสินค้าอ้างอิง (เลขที่ใบเสร็จฯ) ใช้เวลาโหลดนาน
 • แก้ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้สามารถบันทึกรับคืนสินค้าได้ แม้ยังไม่มีการเลือกสินค้าที่จะรับคืน

หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า'
 • แก้ปัญหาที่เคอร์เซอร์จะไปปรากฎที่ท้ายข้อความทุกครั้ง เมื่อผู้ใช้พิมพ์แก้ไข 'ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า' ในกรณีที่มีการคลิกเลือก 'Use Title case' เอาไว้

หน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ' (เมื่อคลิกไอคอนตัว R)
 • แก้ปัญหาในกรณีของสินค้าที่ยังไม่มี 'แหล่งซื้อล่าสุด' ให้สามารถสั่งเปิดใบสั่งซื้ออัตโนมัติได้เช่นเดียวกับสินค้ารายการอื่นๆที่มี 'แหล่งซื้อล่าสุด' แล้ว

อื่นๆ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการ 'ทำสำเนาราคาขาย' (อยู่ใน 'เครื่องมือปรับแก้ฐานข้อมูล' ในหน้าจอ 'จัดการข้อมูล->สำรองข้อมูล')
 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้คลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยายในหน้าต่าง 'รายการจองสต็อคสินค้า (Stock allocation)' เพื่อต้องการเปิดดูบิลขายที่จองสินค้านั้นในขณะที่หน้าจอขายมีการเลือกตัวเลือก 'รวมแถว' อยู่
 • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถล้างข้อมูลบนฟอร์มในหน้าจอ รับเข้า/ส่งคืนรายตัว, แปลงหน่วยสินค้า, โอนย้าย และ ปรับยอด ได้ด้วยการกดปุ่ม F3
  เวอร์ชัน 5.1.8 (9) (6/3/2024)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • ในการบันทึกใบเสนอราคาลงบิลขาย(invoice) บิลขายที่ถูกสร้างขึ้นจะมีสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (เป็นบิลที่คิด VAT หรือไม่) เหมือนกับใบเสนอราคานั้นเสมอ ไม่ว่าสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ โดยที่แต่เดิม บิลขายที่ถูกสร้างขึ้นจากใบเสนอราคาจะมีสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกับสถานะทางภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านที่ตั้งค่าอยู่ในขณะนั้น (ไม่ใช่ตามใบเสนอราคา)

ระบบสินค้าคงคลัง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ยังคงสามารถยิงบาร์โค้ดเรียกค้นสินค้าที่ถูกระงับการใช้ไปแล้วได้ ในหน้าจอ 'เปิดใบสั่งซื้อ' และ 'จัดทำใบเสนอราคา'

เอกสาร / รายงาน
 • แก้ปัญหาการส่งออกรายงานการขายบางรายงาน ที่แม้เลือกไม่ให้แสดงกำไรขั้นต้น แต่เมื่อส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel จะมีแสดงกำไรขั้นต้นไว้ด้วย ได้แก่
  1. รายงานสรุปยอดขายรายวัน
  2. รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์
  3. รายงานสรุปยอดขายรายเดือน
  4. รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามลูกค้า
  5. รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์แยกตามลูกค้า
  6. รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามลูกค้า
  เวอร์ชัน 5.1.8 (8) (6/1/2024)
ส่วนแก้ไข
 • ปรับแก้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลรวมยอดเงินไม่สอดคล้องกับรายการในการบันทึกรายการสินค้าลงในบิลขาย ในกรณีที่ระบบเครือข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ
 • เพิ่มการแสดงข้อความบอกวิธีการแก้ไข หากเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่สามารถบันทึกการขายได้
  เวอร์ชัน 5.1.8 (7) (21/10/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • เพิ่มเติมส่วนป้องกันการรับสต็อคสินค้าเข้าซ้ำ (ที่ทำให้มีจำนวนคงเหลือมากเป็น 2 เท่าของที่รับเข้าจริง) ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง(สะดุด หรือ ค้าง) หรือเครื่อง Standard เกิดปัญหาทำให้ฐานข้อมูลหยุดการตอบสนองชั่วขณะ ในขณะที่ผู้ใช้กำลังคลิกรับสินค้าเข้า (ในกรณีที่เครื่องและเครือข่ายทำงานปกติ จะไม่พบปัญหานี้)
  เวอร์ชัน 5.1.8 (6) (18/8/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ส่งคืนสินค้า'
 • แก้ปัญหาต้นทุนสินค้าเปลี่ยนไป(สูงขึ้น)หลังการส่งคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าล็อตนั้นมีการป้อนภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะรับเข้า โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  เวอร์ชัน 5.1.8 (5) (25/5/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของปุ่ม 'สร้างบิลเปล่าทันที' (ซึ่งเป็นปุ่มกลมๆสีส้มมีสามเหลี่ยมชี้ลงอยู่ภายในวงกลม) ที่ไม่สามารถสร้างบิลใหม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แต่มีการไปสร้างเลขบิลที่เป็นตัวเลข 18 หลักขึ้นมาแทน
  เวอร์ชัน 5.1.8 (4) (1/3/2023, 10/3/2023, 4/4/2023)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อทำรายการขายรายการแรกของบิล และมีการแจ้งเตือนในกรณีใดๆ เช่น แจ้งเตือนสินค้าไม่พอขาย, แจ้งเตือนการขายขาดทุน ฯ และหากผู้ใช้คลิกยกเลิกการทำรายการนั้นแล้วทำรายการต่อไป ระบบจะทำงานผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลให้รายการแรกหายไปจากบิล หรือยอดเงินรวมไม่ตรงกับรายการสินค้าในบิล หรืออาจทำให้รายการสินค้านี้หายไป แต่ไปรวมอยู่กับบิลที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในเครื่องอื่นได้

หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> สินค้า'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ใช้ทำการบันทึก 'จุดสั่งซื้อ' ให้กับสินค้าจำนวนนับร้อยรายการในคราวเดียว (4/4/2023)
  เวอร์ชัน 5.1.8 (3) (16/2/2023)
ส่วนปรับปรุง
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • เพิ่มข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทำการยืนยัน เมื่อผู้ใช้คลิกเปลี่ยนลูกค้าระหว่าง 'ลูกค้าสมาชิก' กับ 'ลูกค้าจร' ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนจริง และหากมีการคลิกเปลี่ยนจากลูกค้าสมาชิกมาเป็นลูกค้าจร แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นลูกค้าสมาชิกอีกครั้ง ก็จะยังคงแสดงรหัสลูกค้าสมาชิกในตอนแรก โดยไม่ถูกเปลี่ยนไปใช้รหัสลูกค้าเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเปลี่ยนลูกค้าในบิลโดยไม่ตั้งใจ

ส่วนแก้ไข
เอกสาร / รายงาน
 • แก้ไขการแสดงข้อความ 'สาขา' หรือ 'สำนักงานใหญ่' และข้อความ 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' ที่ยังคงแสดงเป็นภาษาไทยในการแสดงแบบฟอร์มบางชนิด (เช่น ใบเสร็จฯเต็มรูป, ใบกำกับภาษี เป็นต้น) แม้ผู้ใช้จะเลือกให้แสดงเป็นภาษาอังกฤษ
  เวอร์ชัน 5.1.8 (2) (12/12/2022)
ส่วนปรับปรุง
หน้าจอ 'CRM -> ข้อมูลลูกค้า'
 • ปรับเพิ่มจำนวนตัวอักษรในช่อง ที่อยู่, ถนน, แขวง/ตำบล และ เขต/อำเภอ ให้รองรับเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 255 ตัวอักษร

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ข้อมูลผู้ขาย'
 • ปรับเพิ่มจำนวนตัวอักษรในช่อง ที่อยู่, ถนน, แขวง/ตำบล และ เขต/อำเภอ ให้รองรับเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 255 ตัวอักษร

ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้อาจป้อน(หรือใช้วิธีก็อปปี้) เลขที่บิลขายที่เปิดอยู่ ลงในช่องเลขที่บิลขายของหน้าขายหน้าอื่น (หน้าจอขายสามารถเปิดพร้อมกันได้ 3 บิลในขณะหนึ่งๆ) และใช้วิธีคลิกข้ามไปที่ช่องอื่นๆโดยใช้วิธีคลิกเลือกในลิสต์ที่แสดงขึ้นมา ซึ่งจะมีผลให้มีการเปิดบิลใหม่โดยไม่ตั้งใจ
 • แก้ปัญหาการแสดงรายการเลขที่บิลที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือกไว้ในหน้าจอขายบางหน้าจอ (เช่น หากผู้ใช้ทำการเปลี่ยนเงื่อนไขช่วงเวลาที่ให้แสดงเลขที่บิลเป็นเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 แต่ในหน้าจอขายอีก 2 หน้าจอจะยังคงแสดงรายการบิลขายย้อนหลัง 1 สัปดาห์ตามค่าเริ่มต้น เป็นต้น)
 • แก้ปัญหารายการสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้าไปในบิลขายบางรายการหายไป และไปปรากฎเป็นบิลใหม่เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ใช้ยิงบาร์โค้ดทับเลขที่ใบเสร็จฯ (ไม่ได้ยิงลงในช่องค้นหาสินค้า) หรือป้อนข้อความอื่นๆแทรกไปในเลขที่ใบเสร็จฯ
 • เพิ่มการตรวจสอบจำนวนเงินรวมของสินค้าในบิลเทียบก้ับยอดของบิลนั้น หากพบว่าไม่สอดคล้องกัน จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ และทำการคำนวณใหม่ เพื่อป้องกันการคิดเงินผิดพลาด

เอกสาร / รายงาน
 • แก้ข้อผิดพลาดในการจัดเรียงรายการตามวันที่ใน 'รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามหมวดสินค้า', 'รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามสินค้า' และ 'รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามสินค้า' ในกรณีที่มีการเรียกค้นข้อมูลมากว่า 1 เดือน

อื่นๆ
 • แก้ปัญหาการอัปโหลดรูปภาพ ได้แก่ โลโก้ร้าน, ภาพสินค้า, รูปผู้ใช้ และรูปลูกค้า ให้สามารถอัปโหลดจากเครื่อง Client ได้ด้วย และไม่เกิดปัญหาแม้ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์จะมีอักษรภาษาไทยอยู่ด้วย
 • แก้ไขปัญหาการคลิกเพื่อแสดงลิสต์รายการต่างๆแต่ไม่แสดงตารางรายการให้เลือกในทันที ผู้ใช้มักจะต้องคลิกหลายครั้งจึงจะแสดงตารางรายการ เช่น การคลิกเพื่อเลือกเลขที่ใบเสร็จฯ (ในหน้าจอ 'ขาย') หรือ เลขที่ใบรับสินค้า (ในหน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า') เป็นต้น
  เวอร์ชัน 5.1.8 (1) (26/10/2022)
ส่วนแก้ไข
การอัปเกรด
 • ปรับแก้ต้นทุนสินค้าที่รับเข้าผ่านเมนู 'จัดซื้อ' ทั้งหมดให้ถูกต้อง (ทั้งกรณีรับผ่านระบบจัดซื้อ และการรับเข้าแบบรายตัว) ซึ่งมีความผิดพลาดเกิดขึ้นขณะอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.1.7

หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
 • แก้ไขฟังก์ชัน 'คำนวณซ้ำต้นทุน' ที่ให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะกรณีที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • แก้ปัญหาการคำนวณต้นทุนสินค้าคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะกรณีที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
  เวอร์ชัน 5.1.7 (6) (8/10/2022)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> รับชำระเงิน'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่มีการแสดงบางบิลที่ลูกค้ายังค้างชำระอยู่ ในกรณีที่มีการคลิกเลือก 'ซ่อนรายการที่รับชำระครบแล้ว' เอาไว้ ซึ่งจะเกิดกับกรณีของบิลขายที่บันทึกการขายแล้ว แต่ถูกลบรายการสินค้าในบิลออกจนหมด แล้วมีการป้อนรายการใหม่เพิ่มเข้าไป
 • ปรับแก้ให้การแสดงจำนวนเงินค้างชำระได้ถูกต้อง

ใบเสร็จฯอย่างย่อ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของจำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้าในกรณีการขายเงินสด และมีการรับคืนสินค้า(จากบิลอื่น) โดยการทำรายการขายเป็นจำนวนติดลบ ที่มีผลให้จำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้าที่แสดงในใบเสร็จฯอย่างย่อต่ำกว่าความเป็นจริง (เมื่ออัปเกรดเป็น build no. 50107(6) แล้ว หากมีกรณีที่ผู้ใช้ทำการลบหรือแก้ไข รายการหรือจำนวนเงิน ในบิลที่บันทึกการขายไปแล้ว อาจทำให้เกิดยอดลูกหนี้ค้างชำระขึ้น (แม้จะเป็นการขายเงินสด) ในหน้าจอ 'ขาย -> รับชำระเงิน' เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง โดยโปรแกรมจะไม่ไปทำการปรับแก้ยอดรับชำระโดยพลการ)
  เวอร์ชัน 5.1.7 (5) (4/8/2022)
ส่วนแก้ไข
ระบบงานขาย
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของฟังก์ชัน 'ปรับสต็อคสินค้าให้อยู่ในหน่วยนับที่เหมาะสมหลังบันทึกการขาย' (ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ด้วยหน้าจอ 'ตั้งค่า->ตั้งค่าการขาย') ที่อาจทำให้เกิดสต็อคสินค้าติดลบได้ในกรณีที่มีการแยกเก็บสต็อคสินค้าล็อตเดียวกันไว้ในหลายๆที่เก็บ

เอกสาร / รายงาน
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ฉลากยาในชุดสินค้า(ยาที่นำมาจัดชุด) ที่ไม่แสดงวันหมดอายุของยา
  เวอร์ชัน 5.1.7 (4) (1/7/2022)
ส่วนแก้ไข
เอกสาร / รายงาน
 • แก้ปัญหาการพิมพ์ด้านล่างของตัวเลขวันที่ขาดแหว่งไปในใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ

อื่นๆ
 • แก้ปัญหาการที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากไม่พบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จฯอย่างย่อ ซึ่งปัญหานี้มักพบในกรณีที่มีการกู้ข้อมูล (Restore) จากไฟล์แบ็คอัพ โดยที่ในไฟล์แบ็คอัพนั้นมาจากเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์รุ่นที่เครื่องนี้ไม่มีอยู่
  เวอร์ชัน 5.1.7 (3) (2/4/2022)
ส่วนแก้ไข
ฉลากยา
 • แก้ปัญหาการพิมพ์จำนวนเป็นทศนิยม เช่น 0.9999999999999 แผง ในการพิมพ์ฉลากยาที่อยู่ในชุดสินค้า (เป็นปัญหาที่เกิดกับสินค้าที่ถูกจัดชุดเท่านั้น)
  เวอร์ชัน 5.1.7 (2) (16/3/2022)
ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'จัดซื้อ -> รับเข้า/ส่งคืนรายตัว'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการเรียกค้นผู้ขายด้วย 'ชื่อผู้ขาย' ซึ่งมีผลให้ไม่มีการบันทึกผู้ขายในการรับสินค้ารายการนั้น
  เวอร์ชัน 5.1.7 (1) (7/3/2022)
ส่วนปรับปรุง
ระบบงานขาย
 • มีระบบปรับสต็อคสินค้าให้อยู่ในหน่วยนับที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติหลังบันทึกการขาย เพื่อไม่ให้มีการเก็บสต็อคเป็นจุดทศนิยมโดยไม่จำเป็น ด้วยการแปลงเศษทศนิยมของหน่วยที่ใหญ่กว่า ให้เป็นจำนวนเต็มในหน่วยที่เล็กกว่า

การรับคืนสินค้าด้วยการขายเป็นจำนวนติดลบ
 • มีการป้องกันไม่ให้มีการรับคืนสินค้าที่มาจากบิลที่ใช้การรับชำระเงินที่ไม่สอดคล้องกับบิลที่ใช้รับคืน เช่น เมื่อผู้ใช้เปิดบิลและเลือกการชำระเงินเป็น 'เงินสด' จะไม่สามารถรับคืนสินค้าที่เปิดบิลขายเป็นการ 'ขายเชื่อ' ได้ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการบันทึกยอดค้างชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง
 • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน 'การชำระเงิน' ของบิลนั้นได้ในขณะที่เลือกสินค้าเพื่อรับคืน

หน้าจอ 'การขาย -> รับชำระเงิน'
 • ปรุบปรุงการคำนวณยอดค้างชำระให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มค่า 'รับคืนแทนบิลอื่น'
 • เพิ่มการแสดงจำนวนเงินที่ 'รับคืนแทนบิลอื่น' ซึ่งเป็นการแสดงจำนวนเงินของสินค้าที่ถูกรับคืนด้วยการทำรายการขายติดลบ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นถึงวิธีการการคำนวณค่า 'ค้างชำระ' อย่างละเอียด
 • ผู้ใช้สามารถเรียกดู 'รายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ' ได้โดยตรงจากหน้าจอ 'รับชำระเงิน' นอกเหนือจาก 'รายงานลูกหนี้ค้างชำระ' ที่สามารถเรียกดูได้อยู่แล้ว

หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
 • ปรับแก้ให้มีการแสดงหน่วยนับโดยจัดเรียงจากหน่วยนับขนาดเล็กไปยังหน่วยนับขนาดใหญ่ (จากเดิมที่ไม่ได้มีการจัดเรียงตามขนาดหน่วยนับ)

หน้าจอ 'ตั้งค่า -> การเชื่อมต่ออุปกรณ์ -> เครื่องพิมพ์'
 • แสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ทราบแทนการเกิดข้อผิดพลาด (error) ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จฯที่ตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่พบเครื่องพิมพ์นั้นในระบบของวินโดวส์

การจัดชุด / แยกชุดสินค้า
 • ได้รับการปรับปรุงให้ชุดสินค้ามีวันหมดอายุเท่ากับสินค้าที่ใกล้หมดอายุที่สุดภายในชุดนั้น ซึ่งจะมีผลให้ระบบสามารถแจ้งเตือนได้หากมีสินค้าบางรายการภายในชุดสินค้าใกล้จะหมดอายุ

รายงานอื่นๆ
 • ปรับปรุง 'รายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ' ให้แสดงข้อมูล จำนวนเงินจากการขาย, จำนวนเงินที่หักออกเนื่องจากมีการรับคืนสินค้า และ จำนวนเงินที่มีการรับชำระแล้ว ด้วย นอกเหนือจากยอดค้างชำระที่มีการแสดงอยู่แล้วในเวอร์ชันก่อนหน้า

ส่วนแก้ไข
การอัปเกรด
 • ปรับแก้ต้นทุนสินค้าให้ถูกต้อง ด้วยการอ้างอิงจากราคาซื้อในการรับสินค้าเข้าผ่านระบบจัดซื้อขณะทำการอัปเกรด
 • ปรับแก้ข้อมูลการขายที่ไม่ใช่การขายเชื่อ แต่มีการแสดงเป็นลูกหนี้ค้างชำระในหน้าจอ 'การขาย->รับชำระเงิน' ไม่ให้มีการแสดงอีก

ระบบงานขาย
 • แก้ข้อผิดพลาดของระบบการแปลงหน่วยอัตโนมัติขณะบันทึกการขาย ที่ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถบันทึกการขายได้ในกรณีที่ต้องมีการแปลงสต็อคจะหน่วยใหญ่มาเป็นหน่วยเล็กเพื่อขาย

หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
 • แก้ข้อผิดพลาดของฟังก์ชัน ‘คำนวณต้นทุนซ้ำ’ ในหน้าจอ ‘คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต’ ที่มีการนำจำนวนคงเหลือติดลบของล็อต @PS.. มาคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยด้วย ทำให้ค่าต้นทุนเฉลี่ยมีค่าสูงเกินจริง
 • ปรับแก้คำสั่ง 'คำนวณซ้ำต้นทุน' ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ด้วยการอ้างอิงจากราคาซื้อในการรับสินค้าเข้าผ่านระบบจัดซื้อ

อื่นๆ
 • แก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ในการตั้งค่าในหน้าจอ 'การเชื่อมต่ออุปกรณ์' หายไปตอนเปิดเครื่องใหม่

รายงานอื่นๆ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดใน 'รายงานลูกหนี้ค้างชำระ'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดใน 'รายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ'
  เวอร์ชัน 5.1.6 (15/1/2022)
ส่วนปรับปรุง
หน้าจอ 'การขาย -> รับชำระเงิน'
 • เพิ่มเติมการแสดงจำนวนเงินจากการรับคืนสินค้าด้วย จึงแสดงยอดค้างชำระได้อย่างถูกต้องในกรณีที่มีการรับคืนสินค้า (มีการหักลบจำนวนเงินที่มาจากการรับคืนสินค้าด้วย)
 • เพิ่มตัวเลือก (option) ให้สามารถแสดงเฉพาะบิลที่เป็นการ 'ขายเชื่อ' ได้
 • เพิ่มปุ่ม Reload สำหรับตาราง 'เลือกใบกำกับสินค้า'
 • สามารถคลิกที่เลขที่อินวอยส์ (บิลขาย / ใบกำกับสินค้า) เพื่อเปิดบิลขายใบนั้นในหน้าจอ 'ขาย' ได้ทันที

การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel
 • ได้รับการปรับปรุงในสามารถนำเข้าสต็อคสินค้า เป็นการรับเข้าจากการซื้อได้ (เช่นเดียวกับการใช้หน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว') ทำให้สต็อคที่ถูกนำเข้าผ่านไฟล์ Excel จะสามารถแสดงบนรายงาน ขย. ต่างๆได้ด้วย หากผู้ใช้มีการป้อนข้อมูลครบถ้วน

รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
 • เพิ่มเติมการแสดงจำนวนเงินจากการรับคืนสินค้าด้วย จึงแสดงยอดค้างชำระได้อย่างถูกต้องในกรณีที่มีการรับคืนสินค้า (มีการหักลบจำนวนเงินที่มาจากการรับคืนสินค้าด้วย)

อื่นๆ
 • การแสดงผลบน Customer display ถูกปรับปรุงให้แสดงผลได้เร็วขึ้น และมีการแสดงข้อความเมื่อผู้ใช้แก้ไขรายการ, ลบรายการสินค้า และเมื่อทำการบันทึกการขายด้วย

ส่วนแก้ไข
หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ทำการแก้ไขรายการสินค้าในบิลด้วยการเปลี่ยนตัวสินค้า ในขณะที่อยู่ในโหมด 'เพิ่มรายการอัตโนมัติ' ทำให้มีการบันทึกเลขล็อตผิด ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถบันทึกการขายได้
 • ป้องกันการแสดงรหัสลูกค้า 0000 (ลูกค้าจร) ในขณะที่มีการเลือกใช้ 'ลูกค้าสมาชิก'
 • ตั้งแต่เวอร์ชัน 5.1.6 เป็นต้นไป กรณีการขายโดยใช้ราคาตามประเภทลูกค้า เมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไข 'ราคา/หน่วย' แล้วย้อนกลับมาแก้ไข 'จำนวนขาย' โปรแกรมจะไม่ดึงราคาที่กำหนดไว้ขึ้นมาแสดงใหม่ (จะใช้ 'ราคา/หน่วย' ตามที่ผู้ใช้ป้อน)
 • แก้ไขให้สามารถคลิกรูปภาพสินค้าเพื่อแสดงภาพขยายได้เช่นเดิม
 • แก้ไขให้สามารถคลิกไอคอนข้างช่อง 'ค้นหาสินค้า' เพื่อสลับการแสดงไปมาระหว่าง 'Item Note' และ 'ภาพสินค้า' ได้
 • แก้ข้อผิดพลาดจากการที่ผู้ใช้ยังคงสามารถเรียกค้นสินค้าที่ถูกระงับไว้ ได้ด้วยการยิงบาร์โค้ดลงในช่อง 'ค้นหาสินค้า'

หน้าจอ 'การขาย -> รับชำระเงิน'
 • แก้ข้อผิดพลาดจากการที่ผู้ใช้แก้ไขหรือลบรายการสินค้าในบิลที่บันทึกการขายแล้ว ส่งผลให้เกิดรายการค้างรับชำระเงิน แม้ว่าจะเป็นการขายเงินสดก็ตาม
 • แก้ข้อผิดพลาดในกรณีที่มีการปัดเศษทศนิยมในบิลขาย แล้วทำให้บิลนั้นเกิดเป็นรายการค้างรับชำระเงินขึ้น แม้ว่าจะเป็นการขายเงินสดก็ตาม

หน้าจอ 'การขาย -> ใบเสนอราคา'
 • แก้ข้อผิดพลาดในระบบการจองสินค้า เมื่อมีการบันทึกใบเสนอราคาให้เป็นบิลขาย
 • แก้ปัญหาการแสดงค่าในช่อง 'รวมเงิน' ผิดพลาดหากผู้ใช้ป้อนจำนวนที่มากกว่า 1 หน่วย แล้วกดปุ่ม F8 เพื่อเพิ่มรายการทันทีโดยไม่ได้กดปุ่ม Enter

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> รับเข้า/ส่งคืนรายตัว'
 • แก้ข้อผิดพลาดในการแสดงรหัสผู้ขายใน 'รายงานประวัติการซื้อสินค้า' เมื่อผู้ใช้ทำการบันทึกส่งคืนสินค้าด้วยหน้าจอ 'จัดซื้อ -> รับเข้า/ส่งคืนรายตัว' (โดยการป้อนเป็นจำนวนติดลบ) ซึ่งในบางกรณีจะส่งผลให้มีการแสดงรหัสผู้ขายในรายงานไม่ตรงกับความเป็นจริง

หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • แก้ปัญหา 'ต้นทุนต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม' ที่อาจผิดพลาดได้จากการรับสินค้าเข้าด้วยหน้าจอ 'ระบบงานจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า' ในกรณีที่ผู้ใช้มีการป้อนส่วนลดท้ายบิล

หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
 • แก้ไขปัญหาในกรณีที่ผู้ใช้คลิกเลือกสินค้าที่ไม่มีล็อตใดๆอยู่เลย แต่ช่องข้อมูล 'เลขที่ใบรับสินค้า' และ 'เลขที่เอกสารอ้างอิง' ในฟอร์มด้านขวาอาจแสดงค่าของสินค้าและล็อตที่ถูกเลือกก่อนหน้านั้น ทำให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจผิดได้

หน้าจอ 'คลังสินค้า -> ปรับยอด'
 • แก้ปัญหา 'ต้นทุน/หน่วย (รวม VAT)' ที่ค่าอาจผิดพลาดได้ในกรณีที่มีการปรับยอดสินค้าล็อตที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจัดชุด / แยกชุดสินค้า
 • แก้ข้อผิดพลาดในการจัดชุดสินค้า เมื่อทำการจัดชุดสินค้าเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเนื่องกัน การจัดชุดครั้งที่สองเป็นต้นไป ผู้ใช้จะสามารถคลิกปุ่ม 'บันทึกการจัดชุดสินค้า' ได้แม้ยังไม่มีการเลือกล็อตสินค้าที่จะนำมาจัดชุด ส่งผลให้เกิดสต็อคของชุดสินค้าที่ไม่มีสินค้าส่วนประกอบอยู่เลย
 • แก้ข้อผิดพลาดในการแยกชุดสินค้า เมื่อคลิกปุ่ม 'บันทึกการแยกชุดสินค้า' แล้ว ผู้ใช้ยังคงสามารถคลิกปุ่มได้อีกแม้ไม่มีชุดสินค้าเหลืออยู่แล้ว

อื่นๆ
 • ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดขณะเปิดโปรแกรม ในกรณีที่ไม่พบฟอนต์ที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้สำหรับการพิมพ์ใบเสร็จฯอย่างย่อ
 • แก้ปัญหาการแปลงหน่วยสินค้าที่มีการใช้หน่วยนับมากกว่า 1 หน่วย ที่ทำให้สต็อคเกิดเศษทศนิยม ทั้งจากการขาย และจากการทำแทนที่สต็อคสินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า (ล็อต @PS...)
 • แก้ปัญหาหน้าต่าง 'ประวัติการซื้อ' ไม่แสดงข้อมูลตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เก่าเกินกว่าสองปีได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดการป้อนราคาขายรายล็อต เมื่อผู้ใช้ป้อนราคาเป็น 0 หรือ - หรือกดปุ่ม Del เพื่อลบราคาขาย แต่เมื่อปิดหน้าต่างไปแล้วราคานั้นจะยังคงอยู่

ปรับปรุงเอกสาร / รายงาน
ใบเสร็จรับเงิน (เต็มรูป)
 • เพิ่มความกว้างของช่องจำนวน เพื่อให้แสดงเลขจำนวนได้มากขึ้น และปรับแก้ให้แสดงทศนิยมของจำนวนสินค้าเฉพาะรายการที่มีจำนวนขายไม่เป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้น

ใบกำกับภาษี
 • เพิ่มความกว้างของช่องจำนวน เพื่อให้แสดงเลขจำนวนได้มากขึ้น และปรับแก้ให้แสดงทศนิยมของจำนวนสินค้าเฉพาะรายการที่มีจำนวนขายไม่เป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้น
 • เพิ่มความกว้างของช่องจำนวนเงินรวม เพื่อให้แสดงตัวเลขได้ครบถ้วนในกรณีที่มีคัวเลขจำนวนมาก
 • แก้ปัญหาการไม่แสดงชื่อลูกค้าตามที่ผู้ใช้แก้ไขขณะจัดทำใบกำกับภาษี

รายงานอื่นๆ
 • แก้ไข 'รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหมวดสินค้า' ให้แสดงรายการสินค้าที่ไม่ได้ระบุหมวดสินค้าด้วย
 • แก้ข้อผิดพลาดในรายงาน 'สรุปยอดขายประจำวัน' ที่มีการแสดงจำนวนเงินในใบรับคืนสินค้า แม้ว่าใบรับคืนสินค้านั้นยังไม่ถูกบันทึก
 • แก้ปัญหาการที่ รายงาน แบบ ขย. 10, 11, 12 และ 13 ยังคงแสดงรายการขายที่ถูกรับคืนมาแล้ว แม้จะถูกรับคืนมาเท่ากับจำนวนที่ขายไปแล้ว ด้วยหน้าจอ 'การขาย -> รับคืนสินค้า' โดยเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะมีการแสดงเป็นรายการขายที่มีจำนวนขายเป็น 0
 • แก้ปัญหารายงาน แบบ ขย. 13 ที่ไม่แสดง 'เลขทะเบียนยา'
  เวอร์ชัน 5.1.5 (15/2/2021)
ส่วนปรับปรุง
 • เพิ่มรายงาน 'รายการใบกำกับภาษี'
 • เพิ่มการแสดงต้นทุนสินค้ารวม VAT ในหน้าจอ 'ขาย' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เปรียบเทียบกับราคาขายได้สะดวกขึ้น
 • เพิ่มการแสดงต้นทุนสินค้ารวม VAT ในหน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดราคาขายได้สะดวกขึ้น

ส่วนแก้ไข
 • แก้ข้อผิดพลาดในกรณีที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มรายการสินค้าลงในบิลขายที่บันทึกการขายไปแล้ว ที่ไปส่งผลให้วันที่เอกสารของบิลขายถูกเปลี่ยนให้เป็นวันที่ปัจจุบัน
 • แก้ข้อผิดพลาดของหน้าจอ 'รับชำระเงิน' ที่มีการแสดงบิลที่รับชำระครบแล้ว แม้จะติ๊กเลือก 'ซ่อนรายการที่รับชำระครบแล้ว' ก็ตาม ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้มีการเพิ่มรายการสินค้าลงในบิลขายที่ถูกบันทึกการขายไปแล้ว
 • แก้ข้อผิดพลาดของหน้าจอ 'รับชำระเงิน' ในกรณีที่ผู้ใช้บันทึกการรับชำระเงินเป็น 'โอนเงิน' แต่ถูกบันทึกเป็น 'เงินสด'
 • แก้ไขรายงานการขาย (ทุกรายงาน) ที่แสดงหน่วยนับผิดพลาดในกรณีที่มีการขายในหน่วย 'โหล' หรือ 'ครึ่งโหล'
 • ปรับขนาดฟอนต์ในช่องชื่อสินค้าและหน่วยนับในใบเสร็จฯเต็มรูปให้ใหญ่ขึ้นเท่ากับคอลัมน์อื่น
 • แก้ไข 'รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ' ให้แสดงค่าในคอลัมน์ 'ประมาณราคา' ได้เช่นเดียวกับในเวอร์ชัน 4.1
  เวอร์ชัน 5.1.4 (แก้ไข 26/1/2021)
ส่วนปรับปรุง
 • ปรับปรุงการทำงานของฐานข้อมูลในการเพิ่มรายการขายให้เร็วขึ้น
  เวอร์ชัน 5.1.4 (แก้ไข 13/1/2021)
ส่วนแก้ไข
 • แก้ข้อผิดพลาดของระบบจัดชุดสินค้า ที่สินค้าบางรายการจะไม่สามารถจัดชุดได้
  เวอร์ชัน 5.1.4 (2/1/2021)
ส่วนปรับปรุง
 • ปรับปรุงหน้าจอ 'ขาย' ในส่วนตั้งค่าลูกค้าเริ่มต้น ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่า เมื่อมีการเปิดบิลใหม่ต้องการให้แสดงเป็นลูกค้าจรหรือลูกค้าสมาชิก และลดความสัยสนเกี่ยวกับวิธีการกำหนด 'รหัสลูกค้าเริ่มต้น' อีกด้วย

ส่วนแก้ไข
 • แก้ข้อผิดพลาดของหน้าจอ 'รับชำระเงิน' ที่ไม่แสดงใบกำกับสินค้าที่ชำระครบแล้วแม้จะไม่เลือก 'ซ่อนรายการที่รับชำระครบแล้ว' และยังแสดงรายการที่ขายเป็นเงินสดแม้จะติ๊กเลือก 'ซ่อนรายการที่รับชำระครบแล้ว'
 • แก้ข้อผิดพลาดของหน้าจอ 'ข้อมูลลูกค้า' ที่ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขข้อมูลของ 'ลูกค้าจร' ได้ (ข้อมูลลูกค้าจอ เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, ฯ ไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้)
 • แก้ไขหน้าจอ 'ขาย' ให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ในช่อง 'ค้นหาสินค้า' หลังจากบันทึกการขาย ซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้านี้หากบันทึกการขายโดยการคลิกปุ่ม 'บันทึกการขาย' (โดยไม่ได้ใช้การกดปุ่ม F9) เคอร์เซอร์จะไปอยู่ในช่อง 'เลขที่ใบเสร็จ'
 • แก้ปัญหารายงาน ขย.11 ในกรณีที่มีการขายสินค้าเดียวกันมากกว่า 1 ล็อต โดยทำการขายสับหว่างกันระหว่างล็อต (ไม่ขายให้หมดไปทีละล็อตตามลำดับ) จะส่งผลให้แสดงรายงานของล็อตเดียวกันถูกแยกเป็นหลายใบ
  เวอร์ชัน 5.1.3 (25/11/2020)
ส่วนแก้ไข
 • แก้ไขการบันทึกต้นทุนสินค้าผิดพลาดสำหรับร้านที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีบันทึกรับสินค้าเข้าด้วยหน้าจอ 'ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า' และมีการบันทึกแยก VAT ไว้ ต้นทุนสินค้าจะกลายเป็นต้นทุนที่ไม่รวม VAT (ที่ถูกควรจะเป็นราคารวม VAT แล้ว)
 • แก้ไขใบกำกับภาษีอย่างย่อแบบใหม่ ที่ไม่แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของร้าน และ POS id. แม้ในกรณีที่เป็นร้านที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  เวอร์ชัน 5.1.2 (7/11/2020)
ส่วนปรับปรุง
ระบบงานขาย
 • ปรับปรุงการทำงานโดยเฉพาะการเพิ่มรายการขาย ให้เพิ่มรายการได้เร็วขึ้น
  เวอร์ชัน 5.1.2 (2/10/2020)
ส่วนปรับปรุง
ระบบจัดซื้อ
 • การบันทึกรับสินค้าเข้าแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ตั้งค่าโปรแกรมเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในเวอร์ชัน 5.1.1 และ 5.0 จะนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปคิดรวมเป็นต้นทุนด้วย จะได้รับการแก้ไขไม่ให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มมาคิดรวมเป็นต้นทุน

ส่วนแก้ไข
ระบบงานขาย
 • แก้ข้อผิดพลาดกรณีบิลที่เป็นการขายเชื่อที่บันทึกการขายแล้ว แต่ไม่มีรายการสินค้า เนื่องจากผู้ใช้ลบรายการสินค้าออก แต่จะยังคงแสดงในรายงาน 'ลูกหนี้ค้างชำระ' โดยแสดงจำนวนเงินค้างชำระเป็น 0
  เวอร์ชัน 5.1.1 (1/9/2020)
ส่วนปรับปรุง
 • ปรับปรุงการพิมพ์ 'ใบเสร็จฯอย่างย่อ' ใหม่ทั้งหมด โดยผู้ใช้สามารถกำหนดความกว้างของกระดาษ, ระยะขอบ, ชนิดตัวอักษร (font) และขนาดตัวอักษรได้ด้วยตัวเอง ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดกระดาษและรุ่นเครื่องพิมพ์อีกต่อไป
 • หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แก้ไขการแสดงจำนวนคงเหลือในตารางล็อต ไม่ให้แสดงจำนวนที่เป็น 0
 • เพิ่มฟังก์ชันการขยายขนาดตารางสินค้าให้เต็มหน้าจอได้ เหมือนกับเวอร์ชัน 4.1
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า->ข้อมูลร้าน'
 • แก้ไขให้รองรับการไม่ระบุ 'จังหวัด' ที่ตั้งของร้านได้
 • แก้ไขในรองรับความยาวของชื่อร้าน, ที่อยู่, ถนน, ตำบล และ อำเภอ ให้มากขึ้นจาก 50 เป็น 255 ตัวอักษร
 • เปลี่ยนการแสดงจำนวนพร้อมใช้ ในหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว', 'ปรับยอด' และ 'โอนย้าย' จากทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็น 4 ตำแหน่ง ตามเศษที่เหลืออยู่จริง
 • รายงาน 'สินค้ายอดขายสูงสุด', 'สินค้าทำกำไรสูงสุด', 'สินค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด', 'สินค้าจำนวนครั้งที่ขายสูงสุด', 'สินค้าต้นทุนขายสูงสุด', 'ลูกค้าที่มียอดซื้อสูงสุด', 'ลูกค้าทำกำไรสูงสุด', 'ลูกค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด', 'ลูกค้าจำนวนครั้งที่ซื้อสูงสุด' ได้รับการปรับปรุงให้สามารถแสดงเปอร์เซนต์กำไรโดยเทียบกับราคาขายด้วย จากเดิมแสดงโดยเทียบกับต้นทุนเพียงอย่างเดียว

ส่วนแก้ไข
  ระบบงานขาย
 • แก้ปัญหาเมื่อผู้ใช้กำหนด 'หน่วยขายหลัก' ให้เป็นหน่วย 'โหล@' หรือ '1/2 โหล@' แต่เมื่อทำการขายด้วยการเรียกค้นจากชื่อหรือรหัสสินค้า จะแสดงเป็นหน่วยฐาน (ไม่แสดงเป็นโหลหรือครึ่งโหล)
 • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้เคยมีการสร้าง 'รหัสลูกค้า' ที่ไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเอาไว้
 • ระบบจัดซื้อ
 • แก้ข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ ในตารางสินค้า ในหน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ' เพื่อให้ทำการจัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์
 • แก้ข้อผิดพลาดในการยกเลิกการรับสินค้าเข้า ในหน้าจอ 'ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า' ในกรณีที่มีจำนวนสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการยกเลิกการรับเข้า (ในการยกเลิกการรับเข้า สต็อคสินค้าจะต้องถูกตัดออกไป) แต่เวอร์ชัน 5.0.1 และ 5.0.2 ยอมให้มีการดำเนินการได้ ทำให้เกิดสต็อคติดลบขึ้นได้
 • ข้อมูลหลัก
 • แก้ข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้เพิ่มหรือลบชื่อสามัญทางยา
 • แก้ปัญหาการที่ชุดสินค้าไม่แสดงสูตรการจัดชุด
 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบวันหมดอายุของสินค้า ในหน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต' ได้
 • ปรับแก้ข้อมูลตารางการแปลงหน่วยสินค้าที่ผิดพลาด ให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ (เพื่อแก้ปัญหาการที่ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกการขาย หรือดำเนินการใดๆกับสินค้าบางรายการได้ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของข้อมูลในตารางการแปลงหน่วยสินค้า)
 • แก้ปัญหาจำนวนสินค้าเกิน ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ทำการลบรายการสินค้าในบิลที่ถูกบันทึกการขายแล้ว
 • กำจัดสต็อคล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้า (@PS..) ที่มีจำนวนคงเหลือเป็นบวก (เนื่องจากล็อต @PS.. จะต้องมีสต็อคเป็นศูนย์ หรือติดลบเท่านั้น)
 • ปรับแก้สต็อคล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้า (@PS..) ให้สอดคล้องกับบิลขาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสต็อคของล็อต @PS.. มีจำนวนติดลบตกค้างอยู่โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถกำจัดออกไปได้
 • ปรับแก้ข้อมูลสต็อคสินค้าที่ไม่สอดคล้องกันในระบบ ซึ่งอาจมีผลให้เกิดปัญหากับสินค้าบางล็อต เช่น ไม่สามารถทำรายการขายได้, จำนวนพร้อมใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ไม่สามารถขายหรือปรับยอดทิ้งได้
 • ใบเสร็จและรายงาน
 • แก้ปัญหาการแสดงโลโก้ในใบเสร็จฯ ที่ใช้ฟอร์แมต JPG (error : A generic error occurred in GDI+)
 • แก้ข้อผิดพลาดในการเรียก “รายงานการขายรายวัน” ที่ไม่ให้แสดงกำไรขั้นต้น แต่เมื่อผู้ใช้สั่ง Export เป็นไฟล์ Excel จะมีตัวเลขกำไรขั้นต้นถูกแสดงออกมาด้วย
 • แก้ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเรียก 'รายงานการขายรายวันแยกตามพนักงาน' เมื่อเลือกให้แสดงข้อมูลการขายของผู้ใช้บางราย (เมื่อไม่ได้เลือกผู้ใช้ทุกราย)
 • ปรับแก้ 'รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามผู้ใช้/พนักงาน', 'รายงานสรุปยอดขายรายสัปเดาห์แยกตามผู้ใช้/พนักงาน', 'รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามผู้ใช้/พนักงาน' ให้แสดงยอดขายเป็นของผู้ใช้ล่าสุดที่เป็นผู้แก้ไขรายการสินค้าในบิลขาย
  เวอร์ชัน 5.0.2 (แก้ไข 15/6/2020)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดการบันทึกต้นทุนสินค้าจากการรับเข้าผ่านระบบจัดซื้อ ที่มีการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นต้นทุนสินค้า (เป็นข้อผิดพลาดเฉพาะใน build no. 50002 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4/6/2020 และ 12/6/2020 เท่านั้น)
  เวอร์ชัน 5.0.2 (แก้ไข 12/6/2020)
 • ปรับแก้หน้าจอ 'ขาย' ให้คำนวณราคาใหม่ทันทีที่ป้อนจำนวน โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Enter ก่อน
  เวอร์ชัน 5.0.2 (แก้ไข 4/6/2020)
ส่วนปรับปรุง
 • ปรับปรุงการบันทึกรายการสินค้าในหน้าจอขายให้ทำงานได้เร็วขึ้น
 • โปรแกรมอัปเกรดจะทำการลบค่า 'ล็อตการผลิต' และ 'วันหมดอายุ' ของสินค้าล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้า (ล็อตที่ขึ้นต้นด้วย @PS)
 • โปรแกรมอัปเกรดจะทำการสร้างราคาขายสำหรับ 'ลูกค้าจร' ตาม 'ลูกค้าขายปลีก' ให้โดยอัตโนมัติ
 • เพิ่มเครื่องมือในการ 'ทำสำเนาราคาขาย' ในหน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาขายของสินค้าสำหรับลูกค้าประเภทหนึ่ง ตามราคาขายสินค้าสำหรับลูกค้าอีกประเภทหนึ่งได้โดยสะดวก
 • เพิ่มการแสดงข้อความ 'สำนักงานใหญ่' หรือ 'สาขาที่...' ในใบเสร็จฯ, ใบส่งสินค้า และใบเสนอราคา
 • หน้าต่าง 'ประวัติการซื้อสินค้า' มีการเพิ่มตัวเลือก (option) และมีการเก็บค่าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกไว้ เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลครั้งต่อไป
 • ปรับปรุงระบบจัดซื้อให้รองรับการสั่งซื้อเป็นหน่วย 'โหล' และ 'ครึ่งโหล' และปรับแก้รายงานการซื้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพิ่ม 'จำนวนรวม' กลับเข้าไปใน 'รายงานการขายรายวันแยกตามสินค้า'
 • แสดงตัวอักษรเป็นตัวเอียงสีม่วง สำหรับแถวที่เป็นรายการรับฝากขาย ในรายงานระบบจัดซื้อ 4 รายงานแรก
 • ย้าย รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, รายงานสินค้าหมดอายุ และ รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ จากหน้ารายงาน 'สินค้า' ไปยังหน้ารายงาน 'คลัง'
 • ย้าย รายงานสินค้าที่ไม่มีการขาย และ รายงานสินค้าทำกำไรสูงสุด จากหน้ารายงาน 'สินค้า' ไปยังหน้ารายงาน 'การขาย'
 • ปรับปรุง รายงานสินค้าทำกำไรสูงสุด
 • เปลี่ยนชื่อหน้ารายงาน 'สินค้า' เป็น 'ข้อมูลหลัก'
 • เพิ่มรายงานใหม่ ในหน้ารายงาน 'ข้อมูลหลัก'
 • รายงานรายชื่อลูกค้า
 • เพิ่มรายงานใหม่ ในหน้ารายงาน 'การขาย'
 • รายงานสินค้ายอดขายสูงสุด
 • รายงานสินค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด
 • รายงานสินค้าจำนวนครั้งที่ขายสูงสุด
 • รายงานสินค้าต้นทุนขายสูงสุด
 • รายงานลูกค้าที่มียอดซื้อสูงสุด
 • รายงานลูกค้าทำกำไรสูงสุด
 • รายงานลูกค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด
 • รายงานลูกค้าจำนวนครั้งที่ซื้อสูงสุด

ส่วนแก้ไข
 • แก้ข้อผิดพลาดกรณีการเปลี่ยนวันที่บิลขาย
 • แก้ข้อผิดพลาดการจัดเรียงล็อตที่จะขายหน้าจอขาย ซึ่งควรทำการขายล็อตที่ใกล้หมดอายุก่อน แต่ในบางกรณีจะมีการจัดเรียงแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน แม้ว่าผู้ใช้จะบันทึกวันหมดอายุครบทุกล็อต
 • แก้ข้อผิดพลาดของ 'รายงานสรุปยอดขายประจำวัน' ที่เรียกจากเครื่อง Client แต่ไม่สามารถดูยอดขายของเครื่อง Client ได้
 • แก้ข้อผิดพลาดในหน้าจอ 'สินค้า' ที่ผู้ใช้ไม่สามารถป้อนช่องว่างในชื่อการค้าได้
 • แก้ข้อผิดพลาดกรณีเครื่อง Client ไม่แสดงรูปโลโก้ในใบเสร็จ ทั้งอย่างย่อและแบบเต็มรูป
 • แก้ข้อผิดพลาดกรณีที่ผู้ใช้แก้ 'รหัสที่เก็บ' จากรหัสหนึ่งเป็นอีกรหัสหนึ่ง และทำให้จำนวนพร้อมใช้ของสินค้าบางรายการหายไป
 • แก้ไขหน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต' ไม่ให้ผู้ใช้สามารถป้อน 'ล็อตการผลิต' และ 'วันหมดอายุ' ของล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้าได้ (ล็อต @PS...)
  เวอร์ชัน 5.0.1 (21/4/2020)
ส่วนปรับปรุง
  ระบบหลัก
 • เพิ่มระบบการลงทะเบียนโปรแกรมทางออนไลน์ ทั้งในกรณีเครื่องที่ยังไม่เคยได้รับการลงทะเบียน (ยังไม่เคยได้รับ Key code) และเครื่องที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแจ้งเลขลงทะเบียนและไม่ต้องป้อน Key code ด้วยตัวเอง
 • ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมผ่านอินเทอร์เนตให้อัตโนมัติยิ่งขึ้นโดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตหลังจากที่เปิดโปรแกรมแล้วก็ได้ (ซึ่งเดิมจะต้องต่ออินเทอร์เนตก่อนที่จะเปิดโปรแกรม) และแก้ปัญหาการเปิดเข้าโปรแกรมไม่ได้ในกรณีที่ไม่ได้เปิดเครื่องมาเป็นเวลานาน
 • ระบบงานขาย
 • สามารถขยายหน้าต่างของเมนู 'การขาย' ได้เต็มหน้าจอ
 • สามารถบันทึก ชื่อ-นามสกุล, อายุ และที่อยู่ ของลูกค้าจรได้โดยไม่ต้องสร้างรหัสลูกค้าแต่ยังคงแสดงข้อมูลของลูกค้าจรในรายงาน ขย. ได้
 • เพิ่มระบบการจองสินค้า (stock allocation)
  • รายการสินค้าในบิลที่ยังไม่ได้บันทึกการขายจะถูกจองไว้ เพื่อป้องกันการตัดสต็อคเกินจนมีสต็อคติดลบ เช่น ในกรณีที่มีการเปิดหน้าจอขายหลายหน้าจอ หรือมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องสำหรับทำการขาย (กรณีที่มีการใช้เครื่อง Client)
  • ในขณะทำการขายสามารถแสดงจำนวนพร้อมขาย (stock available) ซึ่งเป็นจำนวนคงเหลือที่ลบจำนวนที่ถูกจองไว้ ทำให้พนักงานขายทราบได้ว่ายังมีจำนวนที่สามารถขายได้จริงเท่าใด
 • ระบบการรับคืนสินค้าด้วยการทำรายการขายเป็นจำนวนติดลบ ได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สามารถดูประวัติการขายสินค้าที่จะทำการรับคืนได้ทั้งหมดและสามารถทำการรับคืนโดยเลือกได้ว่าต้องการให้อ้างอิงจากการขายในบิลขายใดบ้าง และมีระบบป้องกันไม่ให้มีการรับคืนเกินกว่าจำนวนที่เคยถูกขายออกไป
 • รองรับการกำหนดราคาขายและการขายในหน่วย 'โหล' และ 'ครึ่งโหล' ได้โดยตรงโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดหน่วยโหลและครึ่งโหลขึ้นเอง ทำให้ไม่เกิดปัญหาการแปลงหน่วยที่ไม่ลงตัว โดยผู้ใช้จะกำหนดราคาของหน่วยโหล และครึ่งโหลไว้หรือไม่ก็ได้ หากไม่กำหนดไว้ ในขณะที่ทำการขาย โปรแกรมจะใช้ราคาของหน่วยพื้นฐานมาคูณด้วย 12 หรือ 6 ตามแต่กรณี
 • ในกรณีที่ใช้ราคาขายตามประเภทลูกค้า และมีการตั้งราคาเป็นครึ่งโหล หรือโหลเอาไว้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเพื่อให้โปรแกรมทำการเปลี่ยนหน่วยขายในกรณีที่ป้อนจำนวน 6 หรือ 12 ให้มาเป็นหน่วย 'ครึ่งโหล' หรือ 'โหล' ได้โดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่ใช้ราคาขายตามจำนวน ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเพื่อให้โปรแกรมเลือกใช้ราคาขายตามจำนวนของระดับขั้นสูงสุด หรือของแต่ละระดับขั้นก็ได้
 • มีระบบการปัดเศษราคารวมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ปัดเศษ ตามหลักเกณฑ์การปัดเศษสตางค์ของกรมการค้าภายใน-กระทรวงพาณิชย์ หรือให้ปรับเศษขึ้น/ลง โดยปัดเป็นเศษ 25 สตางค์, 50 สตางค์ หรือให้เต็มบาทก็ได้
 • เพิ่มตัวเลือกการเรียงลำดับระหว่าง 'ล็อต' และ 'ที่เก็บ'
 • เพิ่มตัวเลือกการเรียงลำดับล็อตที่จะขาย ในกรณีที่มีสินค้าหมดอายุ
 • เพิ่มตัวเลือกกรณีขายสินค้าต่ำกว่าทุน ว่าต้องการอนุญาตให้ขายได้ หรือให้แจ้งเตือน หรือไม่อนุญาต
 • เพิ่มตัวเลือกกรณีขายสินค้าก่อนการรับเข้า ว่าต้องการอนุญาตให้ขายได้ หรือให้แจ้งเตือน หรือไม่อนุญาต
 • หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
 • แสดงรายการเลขที่บิลได้รวดเร็วขึ้น
 • สามารถป้อนจำนวนที่ต้องการขายแล้วตามด้วยเครื่องหมาย * นำหน้าบาร์โค้ด, ชื่อการค้า, ชื่อสามัญฯ, รหัสสินค้า ในช่อง 'ค้นหาสินค้า' ได้ (การใช้วิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่ต้องป้อนจำนวนที่ต้องการขายในช่อง 'จำนวนขาย')
 • สามารถป้อนจำนวนขาย, ราคาต่อหน่วย, จำนวนเงิน เป็นเลขทศนิยมซ้ำได้โดยใช้เครื่องหมาย * ต่อท้ายตัวเลขทศนิยม (ช่วยให้การคำนวณจำนวนและจำนวนเงินมีความละเอียดมากขึ้นและไม่เกิดเศษทศนิยมที่ผิดไปจากที่ควรจะเป็น)
 • สามารถลบรายการสินค้าทุกรายการในบิลได้ในครั้งเดียว (ทั้งกรณีที่ยังไม่บันทึกการขายและบันทึกการขายแล้ว)
 • เพิ่มหน้าต่าง 'Item Note' เพื่อให้สามารถ แสดง/เพิ่มเติม/แก้ไข item note ของสินค้าที่กำลังทำการขายได้โดยตรงจากหน้าจอขาย
 • แก้ไขกำหนดชำระเงินในกรณีของการขายเชื่อได้
 • ในกรณีที่เปิดโปรแกรมข้ามวัน เมื่อผ่านเที่ยงคืน โปรแกรมจะเปลี่ยนวันที่และเลขที่บิลตามวันที่จริงให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องคลิกปุ่ม F3 เพื่อให้รันเลขที่บิลได้อย่างถูกต้องตามวันที่
 • หน้าจอ 'การขาย -> รับชำระเงิน'
 • ย้ายมาจากเมนู 'ลูกค้าสัมพันธ์'
 • ปรับปรุงวิธีการกรองรายชื่อลูกค้าตามประเภทลูกค้าให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ปรับปรุงตัวเรียกค้นลูกค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • เพิ่มการแสดงเลขลำดับในรายชื่อลูกค้า
 • เพิ่มการแสดงรายการลูกค้าที่ถูกระงับ
 • เพิ่มปุ่มแสดงรายงานการรับชำระเงิน
 • เพิ่มปุ่มแสดงรายงานค้างชำระ
 • หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
 • เพิ่มคุณสมบัติของโปรแกรมให้สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้ ทั้งแบบที่คิดราคาโดยหักส่วนลดก่อนแล้วจึงรวม VAT (VAT นอก) , แบบที่รวม VAT ก่อนแล้วจึงหักส่วนลด (VAT ใน) และแบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หน้าจอ 'การขาย -> บัตรเครดิต'
 • ย้ายไปเมนู 'ตั้งค่า -> บัตรเครดิต/เดบิต'
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตจากลูกค้า เพื่อให้นำไปคิดคำนวณจำนวนเงินรวมค่าธรรมเนียมการรูดบัตรฯ ขณะทำการขาย
 • หน้าจอ 'ลูกค้าสัมพันธ์ -> ข้อมูลลูกค้า'
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบรหัสลูกค้าและจำนวนหลักของตัวเลขวิ่งในรหัสลูกค้าได้เอง
 • ปรับปรุงวิธีการกรองรายชื่อลูกค้าตามประเภทลูกค้าให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ปรับปรุงตัวเรียกค้นลูกค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • เพิ่มการแสดงเลขลำดับในรายชื่อลูกค้า
 • เพิ่มการแสดงรายการลูกค้าที่ถูกระงับ และการสั่งระงับลูกค้าทำได้ง่ายขึ้น
 • หน้าจอ 'ลูกค้าสัมพันธ์ -> กำหนดเงื่อนไขราคาขาย'
 • เพิ่มหน้าจอ 'ลูกค้าสัมพันธ์ -> กำหนดเงื่อนไขราคาขาย' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าระหว่างการใช้ราคาขายตามประเภทลูกค้า และ ตามจำนวน สำหรับลูกค้าแต่ละรายทำได้ง่ายขึ้น หรือทำกับลูกค้าหลายๆรายหรือทุกรายในคราวเดียวกันได้
 • ระบบข้อมูลสินค้า
 • เพิ่มหน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า->ระบุหมวดสินค้า' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถระบุหมวดสินค้าให้กับสินค้าหลายๆชนิดในคราวเดียวกันได้
 • ระบบงานจัดซื้อ
 • ปรับปรุงหน้าจอ 'ประวัติการซื้อสินค้า' ให้แสดงส่วนลด และจำนวนแถมด้วย
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ข้อมูลผู้ขาย'
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบรหัสผู้ขายและจำนวนหลักของตัวเลขวิ่งในรหัสผู้ขายได้เอง
 • ปรับปรุงตัวเรียกค้นผู้ขายให้ใช้งานได้สะดวกและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • เพิ่มการแสดงเลขลำดับในรายชื่อผู้ขาย
 • เพิ่มการแสดงรายการผู้ขายที่ถูกระงับ และการสั่งระงับผู้ขายทำได้ง่ายขึ้น
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> รับเข้า/ส่งคืนรายตัว'
 • ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขหมายเลขล็อตได้
 • ผู้ใช้สามารถป้อนวันหมดอายุได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สามารถป้อนเป็น วัน เดือน ปี โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย / (slash)
 • ไม่สามารถใช้รับสินค้าฝากขายได้อีกต่อไป การรับสินค้าฝากขายเข้าคลัง จะต้องใช้ 'ระบบจัดซื้อ' เท่านั้น เพื่อให้สามารถรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระได้ครอบคลุมกรณีของสินค้ารับฝากขายด้วย
 • เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวน 'พร้อมใช้' (จำนวนคงเหลือที่หักจำนวนที่ถูกจองแล้ว) และสามารถเรียกดูรายการจองสต็อคสินค้าได้ (กรณีที่ล็อตนั้นถูกจอง)
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
 • ปรับปรุงเมนูย่อยสำหรับการกรองเลขที่ใบสั่งซื้อที่จะแสดง ให้สามารถกรองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • ผู้ใช้สามารถบันทึกการชำระเงินขณะรับสินค้าได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้อง ไปบันทึกในหน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ชำระเงิน' ในภายหลัง และยังสามารถระบุได้ด้วยว่าชำระเงินด้วยวิธีการใด
 • ผู้ใช้สามารถป้อนวันหมดอายุได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สามารถป้อนเป็น วัน เดือน ปี โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย / (slash)
 • สามารถเรียกดู 'ประวัติการซื้อ' เป็นรายสินค้าได้เช่นเดียวกับในหน้าจอ 'ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ' และหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว'
 • เพิ่มคอลัมน์แสดง 'เลขที่ใบสั่งซื้อ' ในตาราง 'รายการสินค้าที่รับเข้าคลัง'
 • เพิ่มการแสดงสถานะสินค้าว่าสามารถยกเลิกการรับเข้าได้หรือไม่ บนปุ่มสำหรับการถอน(ยกเลิก)การรับสินค้าเข้าคลัง
 • ปรับปรุงเมนูย่อยสำหรับการกรองเลขที่ใบรับสินค้าที่จะแสดง ให้สามารถกรองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ชำระเงิน'
 • ปรับปรุงตัวเรียกค้นผู้ขายให้ใช้งานได้สะดวกและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มการแสดงยอดค้างชำระ และกำหนดชำระ
 • สามารถเลือกกรองให้แสดงรายชื่อผู้ขายทั้งหมด หรือแสดงเฉพาะรายชื่อผู้ขายที่ยังมียอดค้างชำระก็ได้
 • ผู้ใช้สามารถสั่งให้จัดเรียงข้อมูลใบรับสินค้าได้ทุกคอลัมน์โดยผ่านเมนูย่อย
 • เพิ่มส่วนแสดงข้อมูลยอดค้างชำระรวมของผู้ขายรายนั้น ๆ
 • ผู้ใช้สามารถเลือกชำระเงินได้พร้อม ๆ กันหลาย ๆ ใบรับสินค้าได้โดยการลากเมาส์ไปตามรายการในตาราง 'เลือกใบรับสินค้า' โดยไม่ต้องป้อนจำนวนเงินที่จะชำระด้วยตัวเอง หรือป้อนจำนวนที่ต้องการชำระเป็นยอดรวมเพียงยอดเดียว โปรแกรมจะทำการเลือกใบรับสินค้าหลาย ๆ ใบให้โดยอัตโนมัติ
 • เพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยการโอนเงิน
 • เพิ่มการแสดงสัญลักษณ์สำหรับใบรับสินค้าเข้าที่เป็นการรับฝากขาย ในตาราง "ใบรับสินค้า"
 • เพิ่มการแสดง 'เลขที่เอกสารอ้างอิง' ในตาราง 'ใบรับสินค้า'
 • เพิ่มการแสดง 'ต้นทุนขาย' ในตาราง 'ใบรับสินค้า' เพื่อแสดงต้นทุนของสินค้าเฉพาะส่วนที่ถูกขายไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการชำระค่าสินค้ากรณีรับฝากขาย
 • การแสดง 'รายงานค้างชำระ' และ 'รายงานการชำระเงิน' จะคัดกรองเฉพาะข้อมูลของผู้ขายรายนั้นเท่านั้น
 • ระบบงานคลังสินค้า
 • เพิ่มระบบป้องกันการปรับยอด, โอนย้าย และ ส่งคืนสินค้า (ในหน้าจอ "รับเข้า/ส่งคืน รายตัว") ไม่ให้เกิดสต็อคติดลบจากการคีย์ของผู้ใช้
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
 • ผู้ใช้สามารถป้อนวันหมดอายุได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สามารถป้อนเป็น วัน เดือน ปี โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย / (slash)
 • สามารถแสดงวันที่รับสินค้าเข้า และเลขที่เอกสารอ้างอิง ในกรณีที่สินค้าล็อตนั้นถูกรับเข้าผ่านหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว' (เดิมจะแสดงเฉพาะกรณีที่รับเข้าผ่านระบบจัดซื้อเท่านั้น)
 • สามารถเรียกดูรายการจองสต็อคสินค้าได้ (กรณีที่ล็อตนั้นถูกจอง)
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> โอนย้าย'
 • เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวน 'พร้อมใช้' (จำนวนคงเหลือที่หักจำนวนที่ถูกจองแล้ว) และสามารถเรียกดูรายการจองสต็อคสินค้าได้ (กรณีที่ล็อตนั้นถูกจอง)
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> ปรับยอด'
 • ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขหมายเลขล็อตได้
 • ผู้ใช้สามารถป้อนวันหมดอายุได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สามารถป้อนเป็น วัน เดือน ปี โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย / (slash)
 • เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวน 'พร้อมใช้' (จำนวนคงเหลือที่หักจำนวนที่ถูกจองแล้ว) และสามารถเรียกดูรายการจองสต็อคสินค้าได้ (กรณีที่ล็อตนั้นถูกจอง)
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า'
 • ปรับปรุงให้แสดงผลได้รวดเร็วขึ้น
 • เพิ่มตัวเลือกการแสดงรายการสินค้าที่ถูกขายไปและยังไม่มีการรับเข้า ให้แสดงทุกรายการ หรือแสดงเฉพาะรายการที่มีสต็อคก็ได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้สั่งยกเลิกการตรวจสอบ 'สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า' ล็อตชั่วคราว (@PS..) ที่มีสต็อคติดลบอยู่ จะถูกปรับให้กลับมาเป็นศูนย์ด้วย
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า -> บัญชีผู้ใช้'
 • ปรับปรุงส่วนการกำหนดสิทธิ์ให้เป็นหมวดหมู่ 'การใช้งานหน้าจอ', 'งานขาย' และ 'ข้อมูลสินค้า'
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้แสดงหรือไม่แสดงจำนวนเงินของแต่ละบิล ในลิสต์แสดงเลขที่ใบเสร็จฯ ในหน้าจอขาย
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขราคา ระหว่าง ราคาขายตามประเภทลูกค้าและราคาขายตามจำนวน ได้
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถทำรายการขายย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้หรือไม่
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถเปลี่ยนตัวเลือก 'เพิ่มรายการอัตโนมัติ' ได้
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถเรียกใช้ปุ่ม 'หน่วยนับ', 'ชุดสินค้า' และ 'ฉลากยา' ในหน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า->สินค้า' ได้หรือไม่
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถยกเลิกการรับสินค้าในเมนู 'ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า' ได้หรือไม่
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถคืนสินค้าโดยรับเป็นจำนวนติดลบ ในเมนู 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว' ได้หรือไม่
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า -> การแสดงผล'
 • ผู้ใช้สามารถให้ทุกๆหน้าจอแสดงวันหมดอายุด้วยศักราช(พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เดียวกันตามค่าที่ตั้งไว้
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า -> การเชื่อมต่ออุปกรณ์'
 • มีการเพิ่มรายชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จฯอย่างย่อ สำหรับควบคุมการเปิดลิ้นชักเก็บเงิน
 • ฉลากยา
 • สามารถพิมพ์ชื่อเภสัชกรผู้จ่ายยาได้
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าได้
 • สามารถแสดงได้ทั้งชื่อลูกค้าสมาชิกและลูกค้าจร
 • รองรับการป้อนข้อความ วิธีใช้ยา, ขนาดที่ใช้, สรรพคุณ และคำเตือนการใช้ยา ได้มากกว่า 1 บรรทัดโดยมีการจัดเรียงบรรทัดอย่างเหมาะสมและข้อความไม่ซ้อนทับกัน
 • ฉลากสินค้า/บาร์โค้ด
 • เปลี่ยนการพิมพ์บาร์โค้ดจากฟอนต์ Code39 มาเป็น Code 128 ทำให้พิมพ์ได้คมชัดขึ้น ขนาดเล็กลง และยิงติดได้ง่ายขึ้น
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • เพิ่มตัวเลือกให้แสดงเลขประจำตัวผูเสียภาษีฯ ของลูกค้าหรือไม่ก็ได้
 • เพิ่มตัวเลือกให้แสดงวันที่, วันที่/เวลา หรือ ไม่แสดงก็ได้
 • รายงาน -> แบบ ขย.
 • เพิ่มตัวเลือกการจัดเรียงรายการที่แสดงใน ขย. 9 โดยผู้ใช้สามารถเลือกให้จัดเรียงตาม 'วันที่ซื้อ->ชื่อผู้ขาย->ชื่อยา' หรือ 'วันที่ซื้อ->ชื่อยา->ชื่อผู้ขาย'
 • รายงาน -> การขาย
 • เพิ่ม รายงานสรุปยอดขายรายสินค้า
 • เพิ่ม รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามสินค้า
 • รายงาน -> การซื้อ
 • ใบสั่งซื้อ - เพิ่มการแสดงยอดส่วนลดและยอดรวมเงินหลังหักส่วนลดที่ท้ายตาราง
 • ใบรับสินค้า - เพิ่มการแสดงยอดส่วนลดและยอดรวมเงินหลังหักส่วนลดที่ท้ายตาราง
 • รายงานประวัติการซื้อสินค้า - เพิ่มการแสดง 'จำนวนแถม' และ 'ส่วนลด' และแยกออกเป็น 'รายงานประวัติการซื้อสินค้า (ราคาไม่รวม VAT)' และ 'รายงานประวัติการซื้อสินค้า (ราคารวม VAT)'
 • รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ และ รายงานสรุปเจ้าหนี้ค้างชำระ - ให้ผู้ใช้สามารถเลือก 'ผู้ขาย' ที่ต้องการให้แสดงในรายงานได้ และเพิ่มคอลัมน์แสดงให้ทราบว่าใบรับสินค้าใดเป็นการรับ 'สินค้ารับฝากขาย' และเพิ่มคอลัมน์แสดงต้นทุน(รวม VAT) ของสินค้าที่ถูกขายไปแล้ว เพื่อที่ในกรณีที่เป็นการับฝากขาย ผู้ใช้จะสามารถทราบได้ว่าจะต้องชำระเงินจำนวนเท่าใด
 • รายงาน -> คลัง
 • รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้า, รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้าแยกตามรหัสสินค้า, รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้าแยกตามที่เก็บ ได้รับการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ในหลายๆส่วน คือ
  1. ผู้ใช้สามารถเลือก ประเภทการบันทึก (Transaction type) ที่ต้องการให้แสดงในรายงานได้
  2. ผู้ใช้สามารถเลือกให้กรองและจัดเรียงข้อมูลตาม วันที่บันทึกจริง หรือวันที่ตามเอกสาร ก็ได้
  3. ในกรณีที่วันที่เอกสารไม่ตรงกับวันที่บันทึกจริง เช่นกรณีการบันทึกรายการย้อนหลังจะแสดงวันที่เอกสารด้วยสีแดง, ส้ม, น้ำเงิน, ฟ้า ตามแต่กรณี เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

ส่วนแก้ไข
  หน้าจอ 'ขาย'
 • แก้ไขความผิดพลาดในกรณีที่ผู้ใช้เลือกให้คัดกรองเลขที่บิลด้วยเมนูย่อย ให้เป็น 'เลือกเดือนในปีปัจจุบัน/--ทุกเดือน--' แต่โปรแกรมกลับไม่มีการคัดกรอง และแสดงทุกบิลในทุกช่วงเวลาออกมาทั้งหมด
 • แก้ไขการแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเลือกสินค้า ในกรณีที่มีการกำหนดวิธีเลือกที่เก็บขณะขาย เป็น "อนุญาตให้ขายสินค้าจากที่เก็บสำหรับขาย ที่กำหนดไว้เท่านั้น" และผู้ใช้มีการเลือกทุกที่เก็บ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกส่วนลดรายสินค้าเป็นจำนวนเงิน ในกรณีที่สินค้าล็อตนั้นมีจำนวนไม่พอขายและโปรแกรมทำการดึงล็อตถัดไปขึ้นมาขายโดยอัตโนมัติ (ในเวอร์ชันก่อนหน้า โปรแกรมจะบันทึกส่วนลดรายสินค้าเต็มจำนวนตามที่ผู้ใช้ป้อนในทุก ๆ แถวที่ถูกแยกออกมา)
 • มีการปรับเพิ่มจำนวนทศนิยมของค่าการแปลงหน่วย จากเดิมรองรับ 2 หลัก เพิ่มให้เป็น 4 หลัก เพื่อลดข้อผิดพลาดในกรณีที่ค่าการแปลงหน่วยเป็นเลขทศนิยมจำนวนมาก (เช่น สินค้า 1 กล่องมี 50 แผง และ 12 แผงเป็น 1 โหล ทำให้ค่าการแปลงหน่วยจากโหลเป็นกล่อง มีค่าเป็น 50/12 = 4.1666666666666667 หากผู้ใช้ปัดเศษและบันทึกค่าการแปลงหน่วยเป็น 4.1667 จะมีความผิดพลาดจากการแปลงหน่วยโดยอัตโนมัติน้อยกว่าการใช้เลข 4.17 เป็นต้น)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกรหัสลูกค้า เมื่อผู้ใช้มีการป้อนรายการสินค้าก่อน แล้วจึงมาสร้างลูกค้าใหม่ภายหลัง
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
 • แก้ไขปัญหาการแสดงข้อผิดพลาด ในกรณีที่มีการเปิดใบสั่งซื้อ และมีการเปลี่ยนหน่วยนับของสินค้าในใบสั่งซื้อนั้น
 • ปรับแก้ให้รายการสินค้าใน 'ใบรับสินค้า' เรียงตามลำดับการบันทึกรับเข้า
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ชำระเงิน'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดจากการที่ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผู้ขาย
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า'
 • เพิ่มการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการคีย์ปรับยอด, โอนย้าย และแปลงหน่วยสินค้า ในล็อตพิเศษ (ล็อตที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขายสินค้าก่อนการรับเข้า) เนื่องจากล็อตพิเศษนี้จะมีความเชื่อมโยงกับใบกำกับสินค้า (Invoice) และจะต้องมีจำนวนเป็น 0 หรือติดลบเท่านั้น ไม่สามารถมีจำนวนคงเหลือเป็นบวกได้
 • หน้าจอ 'จัดการข้อมูล -> การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel'
 • แก้ไขกรณีการนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์ Excel แต่จุดสั่งซื้อไม่เข้ามาด้วย
 • ใบเสร็จฯ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ได้รับการแก้ปัญหาที่เมื่อ export ไปเป็นไฟล์ pdf จะแสดงรูปสี่เหลี่ยมแทนข้อความว่า "โทร"
 • รายงาน
 • 'รายงานการชำระเงิน' ได้รับการแก้ไขให้แสดง เลขที่เช็ค เลขที่บัตรเครดิต และข้อความที่ผู้ใช้บันทึกเพิ่มเติม
 • 'รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย' แก้ไขให้แสดงโดยจัดเรียงตามผู้ขายและวันที่รับสินค้า (ในเวอร์ชันก่อนหน้าจัดเรียงเพียงผู้ขาย แต่ไม่เรียงตามวันที่รับ)
 • แก้ข้อผิดพลาดในรายงาน ขย.9 ที่มีการแสดงรายการสินค้าที่ไม่ใช่ยาออกมาด้วย

การปรับปรุงข้อมูลในขั้นตอนการอัปเกรดฐานข้อมูล