1. เปิดโปรแกรม PharmaSys Standard และเปิดเข้าหน้าจอ ตั้งค่า -> ตั้งค่าระบบเครือข่าย
  2. ป้อน รหัสเครือข่าย (หากป้อนรหัสถูกต้อง ตาราง ตั้งค่าเครื่องลูกข่าย (PharmaSys Client) จะแสดงบรรทัดเพิ่มขึ้นตามจำนวน Client ที่ลูกค้าได้ซื้อสิทธิ์เอาไว้) (หากข้ามขั้นตอนนี้ เครื่อง Client จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้)
  3. คลิกปุ่ม บันทึกเครื่องแม่ข่าย และปุ่ม บันทึกเครื่องลูกข่าย
  4. ป้อน Network Address Class C ซึ่งจะขึ้นกับ IP Address ของ Router ภายในร้าน ซึ่งโดยทั่วไป IP address ของ Router จะเป็น 192.168.1.1 ให้ป้อน Network Address Class C เป็น 192.168.1.0 (แต่หาก IP address ของ Router มีเลขสามชุดแรกไม่ใช่ 192.168.1 เช่นเป็น 192.168.0.1 จะต้องป้อน Network Address Class C เป็น 192.168.0.0 เป็นต้น (ตัวเลขชุดสุดท้ายต้องเป็นเลขศูนย์เสมอ))
  5. คลิกปุ่ม บันทึก ทางด้านขวาของช่อง Network Address Class C
  6. ปิดโปรแกรม PharmaSys Standard แล้วเปิดขึ้นใหม่
  7. (เครื่องที่ใช้เป็นเครื่องแม่ข่าย จะต้องมีการกำหนดค่า IP Address แบบคงที่ไว้ด้วย เช่น 192.168.1.71 เป็นต้น)